Zakończyły się dwa nabory z PROW 2014 - 2020

31 grudnia 2020 r. ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków od rolników, którzy z budżetu PROW na lata 2014-2020 chcieli uzyskać pomoc na odtworzenie potencjału produkcji rolnej lub premię na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zakończyły się dwa nabory z PROW 2014 - 2020
O „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” mógł ubiegać się każdy rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O premię mogły starać się osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, a także te, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą. O wsparcie mogli się ubiegać także przedsiębiorcy, którzy swój biznes na wsi już prowadzą i chcą poszerzyć go o nowy rodzaj działalności. Wykaz rodzajów działalności objętych pomocą finansową ARiMR można było znaleźć na liście tzw. kodów PKD, która obejmuje ponad 400 pozycji.
 
Wysokość wsparcia, jakie można uzyskać od ARiMR uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które wnioskodawca stworzył lub planuje utworzyć w swojej firmie. Wynosi ona w przypadku jednego miejsca pracy - 150 tys. zł, dwóch - 200 tys. zł, trzech i więcej - 250 tys. zł.
 
W zakończonym 31 grudnia 2020 r. naborze zarejestrowano dotychczas 4 747 wniosków - największym w województwach lubelskim i wielkopolskim. Nie są to dane ostateczne czekamy jeszcze na wnioski, które zostały wysłane pocztą.
 
Z kolei pomoc na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” skierowana jest do rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi (m.in.: przymrozkami wiosennymi, suszą, powodzią), bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Wsparcie mogą uzyskać rolnicy poszkodowani w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.
 
Podstawowym warunkiem rozpatrzenia wniosku jest wykazanie wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach na poziomie co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji. Natomiast w przypadku poniesienia strat w związku z epidemią afrykańskiego pomoru świń, o pomoc mogli ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF.  Wymogiem jest, aby w dniu wydania tej decyzji wybite świnie stanowiły co najmniej 30 proc. trzody chlewnej będącej w posiadaniu gospodarza.
 
Maksymalna kwota wsparcia, jaką mogą otrzymać rolnicy w przypadku tego naboru wynosi 300 tys. zł z tym, że nie może ona przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych.
 
W ramach zakończonego naboru zarejestrowane zostały 24 wnioski. Nie są to dane ostateczne, ponieważ rolnicy mogli składać wnioski za pośrednictwem Poczty Polskiej i być może część zainteresowanych skorzystała z tej możliwości.


Tagi:
źródło: