| Autor: redakcja1

MRiRW ws. Programu zwalczania IBR/IPV i BVD MD w wybranych stadach bydła

Zgodnie z ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła (Dz. U. poz. 1722) realizację przedmiotowego programu zaplanowano na 5 kolejnych lat kalendarzowych począwszy od dnia I stycznia 2018 r.

MRiRW ws. Programu zwalczania IBR/IPV i BVD MD w wybranych stadach bydła
Po 4 latach realizacji programu Główny Lekarz Weterynarii we współpracy z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym —Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach (PI Wet-PIB) oraz Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM) przeprowadzi ogólną ocenę programu, a także weryfikację środków określonych w programie w celu zwalczania choroby. Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz we współpracy z PIWet-PIB w Puławach oraz PFHBiPM zostanie podjęta decyzja o zaprzestaniu lub kontynuacji realizacji programu w latach kolejnych i ewentualnych zmianach dotyczących zasad jego realizacji. Mając powyższe na uwadze, wydaje się niewłaściwym ocenianie przedmiotowego programu na tak wczesnym etapie jego trwania (niecały rok) oraz decydowanie o celowości jego realizacji i wpływie na poprawę zdrowotności krajowej populacji bydła. Nowe stada bydła mogą być zgłaszane do programu pod koniec każdego roku kalendarzowego tak, aby w nowym roku kalendarzowym mogły przystąpić one do realizacji programu. Posiadacz bydła może zrezygnować z uczestnictwa w programie. Ocena programu i celowość jego realizacji nastąpi zgodnie z przepisami rozporządzenia tj. po 4 latach trwania programu.
 
Wychodząc naprzeciw hodowcom bydła w odniesieniu do chorób zakaźnych takich jak zakaźne zapalenie nosa i tchawicy/otręt bydła (IBR/IPV) oraz wirusowa biegunka bydła i choroba błon śluzowych (BVD MD), które nie są chorobami podlegającymi obowiązkowi zwalczania już w 2013 r., wprowadzono istotne zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1 855, z póżn. zm.).
 
Dodany art. 57d do ww. ustawy, umożliwił Głównemu Lekarzowi Weterynarii na wniosek organizacji zrzeszającej podmioty prowadzące działalność w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich, opracowanie programu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt innych niż choroby, o których mowa w art. 41 ust. I oraz przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 3 pkt l . Na mocy tego artykułu został opracowany przez Głównego Lekarza Weterynarii we współpracy z PIWet-PIB w Puławach na wniosek Polskiej Federacji Bydła i Producentów Mleka „Program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w wybranych stadach bydła”, który następnie został wdrożony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła (Dz. U. poz. 1722).
 
Z założenia przedmiotowy program jest programem dobrowolnym, do którego przystąpienia hodowcy mogą się zgłaszać indywidualnie. W związku z powyższym koszty ponoszone w związku z jego realizacją również ponosi hodowca. Należy ponadto zwrócić uwagę, że Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, na wniosek której został opracowany program nie zgłosiła uwag do projektu rozporządzenia na etapie uzgodnień społecznych.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: