| Autor: redakcja1

Dobrostan owiec - nowa możliwość w 2021 roku

Hodowla owiec w Polsce spadła na dalszy plan w rankingu produkcji zwierzęcej w naszym kraju. Pogłowie owiec wynosi nieco ponad 200 tysięcy sztuk, a gospodarstwa, które decydują się na tego typu produkcję, nastawione są głównie na sprzedaż jagniąt rzeźnych. Obecnie najwięcej owiec znajduje się w województwach małopolskim, podlaskim oraz w Wielkopolsce.

Dobrostan owiec - nowa możliwość w 2021 roku
Owce to zwierzęta, które świetnie pozwalają wykorzystać trwałe użytki zielone. Często nie doceniamy tego typu skarmiania zwierząt. Jest to tania, naturalna i bardzo wartościowa pasza dla przeżuwaczy, szczególnie tych małych. Sprawdza się to w produkcji niskotowarowej oraz ekologicznej. Owce dobrze wykorzystują ruń pastwiskową i pozwalają zadbać o bioróżnorodność roślin, bowiem bez tego wiele terenów trawiastych ulega degradacji.
 
Dla gospodarstw utrzymujących owce pojawiła się od tego roku nowa możliwość na zrównoważenie kosztów. Będą mogli skorzystać z niej właśnie rolnicy, którzy wypasają stada w okresie wegetacyjnym. Płatności do owiec, wariant 3.1. Dobrostan owiec, zwiększona powierzchnia w budynkach.
 
Kto może ubiegać się o płatność?
 
Rolnik posiadający przynajmniej jedną samicę z gatunku owca domowa (Ovis aries), w wieku co najmniej 12 miesięcy, oznakowaną zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zarejestrowaną w rejestrze zwierząt gospodarskich.
 
Jakie wymogi należy spełnić?
 
Pierwszy wymóg dotyczy zapewnienia wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie grupom technologicznym zwierząt z gatunku owca domowa, przez co najmniej 120 dni w okresie wegetacyjnym, wypasu na trwałych użytkach zielonych lub na gruntach ornych, na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne lub dostępu do wybiegu. Powinien być on realizowany w okresie od 1 kwietnia (lub od dnia złożenia wniosku, jeśli wniosek został złożony po dniu 1 kwietnia) do dnia 15 października roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej.
 
Drugi wymóg traktuje o tym, iż rolnik powinien zwiększyć przestrzeń powierzchni bytowej wszystkich utrzymywanych zwierząt z gatunku owca domowa w gospodarstwie o przynajmniej 20%. Dotyczy to zarówno zwierząt utrzymywanych pojedynczo jak i grupowo.
 
Oprócz wyżej wymienionych wytycznych trzeba również wspomnieć, iż obowiązkowe jest również posiadanie przez rolnika planu poprawy dobrostanu zwierząt. Powinien on zawierać informacje dotyczące:
 
- systemu produkcji w danym gospodarstwie rolnym oraz struktury stada z podziałem na kategorie technologiczne,
 
- wielkości posiadanych powierzchni bytowych w pomieszczeniach przeznaczonych dla zwierząt z gatunku owca domowa, dla każdej siedziby stada oddzielnie,
 
- utrzymywania pojedynczego lub grupowego, oddzielnie dla każdej siedziby stada, w odniesieniu do każdej grupy zwierząt z gatunku owca domowa. W przypadku jednoczesnego utrzymywania danej grupy zwierząt zarówno pojedynczo jak i grupowo – również ze wskazaniem liczby zwierząt utrzymywanych pojedynczo,
 
- lokalizacji wybiegu.
 
Wszystkie wskazane informacje muszą dotyczyć okresu od momentu złożenia wniosku do dnia 14 marca kolejnego roku.


Tagi:
źródło: