| Autor: redakcja3

ARiMR: Zmiany dotyczące urządzeń refundowanych w ramach PROW 2007-2013 tylko na piśmie

Zdarzają się przypadki, kiedy beneficjenci działań inwestycyjnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw") finansowanych z PROW 2007 -2013 zamierzają kupić inny model, markę lub typ maszyny czy urządzenia niż ten, który pierwotnie zadeklarowali we wniosku o przyznanie pomocy na podstawie złożonej i wybranej oferty. Bywa również i tak, że wnioskodawcy decydują się na zakupu sprzętu od innego sprzedawcy.

ARiMR: Zmiany dotyczące urządzeń refundowanych w ramach PROW 2007-2013 tylko na piśmie
W takich przypadkach beneficjent powinien niezwłocznie pisemnie powiadomić Agencję o każdej planowanej zmianie, zarówno modelu, marki, typu jak i dostawcy nabywanej maszyny lub urządzenia, najpóźniej do dnia złożenia "Wniosku o płatność". Należy jednocześnie złożyć prośbę o aneks do umowy. Wówczas koniecznym będzie dostarczenie nowej oferty, zgodnej z faktycznie zrealizowanym zakupem. Oznacza to, że konieczne będzie również przedłożenie:
  • W odniesieniu do naborów przeprowadzonych przed 2013 rokiem - jednej oferty (a w ramach działań Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" trzech zapytań ofertowych i odpowiadających im trzech ofert wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty),
  • W odniesieniu do naborów przeprowadzonych od 2013 roku - dwóch zapytań ofertowych i odpowiadających im ofert wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty (trzech w ramach działań Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw).

W przypadku gdy zgłaszana przez Beneficjenta zmiana dotyczy wyłącznie zmiany sprzedawcy, a model, marka lub typ maszyny urządzenia pozostają bez zmian, wystarczającym będzie przedłożenie przez Beneficjenta jednej oferty wraz z zapytaniem ofertowym.

Ponadto Wnioskodawcy, którzy ubiegają się o wsparcie w naborach przeprowadzonych od 2013 roku, zobligowani będą do przedłożenia na etapie "Wniosku o płatność" dokumentacji (zapytań ofertowych, uzyskanych ofert, uzasadnienia wyboru najkorzystniejszej oferty) dotyczącej postępowania ofertowego przeprowadzonego przed datami wystawienia faktur i dowodów zapłaty potwierdzających zakup tych maszyn i urządzeń.

W przypadku niezastosowania się do powyższego, ARiMR wezwie Beneficjenta do dokonania odpowiednich zmian i uzupełnień "Wniosku o płatność".


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!