| Autor: mikolaj

Bez dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej w ramach operacji "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych"

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, popierając wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem o rozszerzenie listy rodzajów działalności gospodarczej, na które może być przyznana pomoc w ramach operacji "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" objętej PROW na lata 2014-2020.

Bez dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej w ramach operacji

Załącznik do rozporządzenia MRiRW z dnia 23 października 2015 r. regulującego warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na tego typu operacje określony został wykaz wykonywanych rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie których może być przyznana pomoc. Są tam jednak wymienione tylko 3 rodzaje działalności usługowych wspieranych w ramach tego typu operacji. Zdaniem samorządu rolniczego wśród usług rolniczych można wspierać także inne rodzaje działalności spośród dopuszczonych do finansowania w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach PROW na lata 2007-2013 takie jak:

  • Działalność usługowa następująca po zbiorach (kod 01.63.Z),
  • Naprawa i konserwacja maszyn (kod 33.12.Z),
  • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (kod 77.31.Z).

W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, co następuje:

- Wsparcie w ramach niniejszego poddziałania skierowane jest do przedsiębiorców świadczących usługi wyłącznie dla gospodarstw rolnych, w zakresie produkcji roślinnej, chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, a także świadczących usługi następujące po zbiorach. Nie obejmuje ono jednakże innych działalności usługowych niezwiązanych bezpośrednio z rolnictwem takich jak np. naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń.

Pragnę zauważyć, że celem poddziałania jest wyłącznie wspieranie usług rolniczych, natomiast całkowity budżet przeznaczony na realizację poddziałania jest zbyt niski, aby objąć nim dofinansowanie innych działalności, oraz tych, które nie prowadzą do realizacji jego celów, w tym celów przekrojowych dotyczących innowacyjności, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.Tagi:
źródło: