| Autor: redakcja1

Bez szans na zwiększenie puli środków na wypłatę pomocy rolnikom poszkodowanych przez suszę

Ministerstw Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że przeznaczenie dodatkowych środków w 2015 r. na pomoc dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy nie jest możliwe z uwagi na przeznaczenie wszystkich powstałych w 2015 r. oszczędności w wydatkach budżetu państwa.

Bez szans na zwiększenie puli środków na wypłatę pomocy rolnikom poszkodowanych przez suszę
W związku z wystąpieniem Zarządu KRIR w sprawie wyasygnowania z budżetu państwa dodatkowych środków, aby wypłacić w pełnej wysokości pomoc dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że zgodnie z przepisami 13c ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przypadku gdy ze złożonych wniosków, wynika, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 450 mln zł, wysokość tej pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, powierzchni upraw, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, stawki oraz współczynnika korygującego.

Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 450 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Uwzględniając powyższe przepisy oraz wysokość zapotrzebowania wynikającego ze złożonych przez producentów rolnych wniosków - wysokość pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę będzie ustalana z uwzględnianiem współczynnika 0,81.

 
Jednocześnie MRiRW wyjaśnia, że przeznaczenie dodatkowych środków w 2015 r. na pomoc dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy nie jest możliwe z uwagi na przeznaczenie wszystkich powstałych w 2015 r. oszczędności w wydatkach budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pomoc określoną w § 13c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!