| Autor: redakcja1

Dofinansowanie w zakresie działania 2.2 "Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury" - wsparcie przekraczające 4 tys. euro

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.2 "Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy - zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Dofinansowanie w zakresie działania 2.2
Na co można składać wnioski
Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji, o których w art. 49 ust.1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, dla których wsparcie przekracza kwotę 4 tys. euro dotyczących zakupu usług doradczych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym, środowiskowym lub gospodarczym, związanych z prowadzeniem gospodarstwa. 

Usługi doradcze obejmują:
a) potrzeby   związane  z  zarządzaniem  mające  na  celu  umożliwienie  gospodarstwom  akwakultury  przestrzeganie  przepisów  prawa  unijnego  i  krajowego  dotyczących środowiska,  a  także  wymogów  wynikających  z  planowania  przestrzennego  obszarów  morskich;
b)  ocenę oddziaływania na środowisko, o której mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE i dyrektywie 92/43/EWG;
c)   potrzeby   związane  z  zarządzaniem  mające  na  celu  umożliwienie  gospodarstwom  akwakultury  przestrzeganie  przepisów  prawa  unijnego  i  krajowego  dotyczących  zdrowia  i  dobrostanu  zwierząt  wodnych  lub  zdrowia  publicznego;
d)   standardy   bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  wynikające  z  prawa  unijnego  i  krajowego;
e)   strategie  dotyczące  obrotu  i  strategie  biznesowe.
Kto może składać wnioski
Podmioty prowadzące działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb lub planujące podjęcie takiej działalności w zakresie działania inwestycje produkcyjne w akwakulturę i działania zachęcanie nowych hodowców do rozpoczęcia działalności w sektorze zrównoważonej akwakultury:
a) mikro-,  małe  lub  średnie  przedsiębiorstwa  w rozumieniu  zalecenia  Komisji  2003/361/WE  z dnia  6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36), lub
b)   uznane organizacje  producentów  ryb  i ich  związki  lub  stowarzyszenia  realizujące  statutowe  zadania w zakresie rybactwa przez okres co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Kiedy można złożyć wniosek
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 30 października 2018 r. do dnia 13 listopada 2018 r. włącznie.
Sposób składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 4 000 000 złotych.
Kryteria wyboru operacji
Kryterium wyboru operacji do oceny stanowi suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria, które jako wnioskodawca wskazują Państwo we wniosku o dofinansowanie. Punkty są przyznawane w następujący sposób:
  • W ramach operacji przewiduje się dofinansowanie usług prowadzących do przygotowania dokumentacji będącej podstawą wniosku o dofinansowanie w innych działaniach (maksymalnie 40 pkt) na operacje, w których:
    • przewiduje się wzrost produkcji w akwakulturze  - 40 pkt;    
    • nie przewiduje się wzrostu produkcji w akwakulturze - 20 pkt;
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: