| Autor: redakcja1

Dofinansowanie w zakresie działania 2.2 "Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 2.2 "Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy - zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Dofinansowanie w zakresie działania 2.2
Na co można składać wnioski
Wnioski o dofinansowanie można składać na realizację operacji, o których mowa w art. 49 ust.1 lit. a rozporządzenia nr 508/2014, dotyczących zapewnienia usług z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury.
Kto może składać wnioski
Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
a) szkoły wyższe kształcące w zakresie rybactwa lub prowadzące badania w zakresie rybactwa;
b) instytut  badawczy,  o którym  mowa  w ustawie z dnia  30 kwietnia  2010 r. o instytutach  badawczych,  lub  instytut  naukowy  lub  pomocnicza  jednostka  naukowa,  o których  mowa  w ustawie  z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie rybactwa.
Kiedy można złożyć wniosek
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 30 października 2018 r. do dnia 13 listopada 2018 r. włącznie.
Sposób składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego. 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 10 000 000 złotych.
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: