| Autor: mikolaj

Druga dopłata do materiału siewnego dla rolników dotkniętych klęską wymarznięć

W nawiązaniu do pisma KRIR w sprawie interpretacji przepisów dotyczących ponownego ubiegania się o dopłaty do materiału siewnego przez rolników dotkniętych klęską wymarznięć, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło się do Agencji Rynku Rolnego o przedstawienie sposobu postępowania w odniesieniu do przypadków opisanych w ww. piśmie.

Druga dopłata do materiału siewnego dla rolników dotkniętych klęską wymarznięć

Dopłaty do materiału siewnego

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa ARR, jeżeli uprawy założone z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały zniszczone z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, udzielenie dopłaty do tej uprawy jest możliwe jedynie po udokumentowaniu ww. zdarzenia poprzez założenie przynajmniej jednego z wymienionych poniżej dokumentów:

1) protokół oszacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, sporządzony przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód;

2) dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolnych, z którego wynika powierzchnia upraw, na których wystąpiła szkoda, sporządzony przez zakład ubezpieczeń, z którym rolnik zawarł umowę ubezpieczenia upraw, co najmniej od jednego z tych ryzyk;

3) zaświadczenie wystawione przez odpowiedni organ administracji sporządzone w przypadku, gdy nie została powołana komisja przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia;

4) zaświadczenie o wystąpieniu pożaru, w przypadku szkód w uprawach spowodowanych pożarem, wydane przez właściwego ze względu na miejsce wystąpienia zdarzenia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

5) protokół oględzin lub ostatecznego oszacowania szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, sporządzony przez upoważnionego przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego lub inne podmioty uprawnione do szacowania szkód łowieckich na podstawie przepisów prawa łowieckiego;

6) decyzje właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wydaną na podstawie przepisów o ochronie roślin, nakazującą zniszczenie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych.

Z powyższego wynika, iż Agencja Rynku Rolnego udziela dopłaty do powierzchni gruntów rolnych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym, w sytuacji gdy uprawa uległa zniszczeniu, po złożeniu przez wnioskodawcę jednego z powyżej przywołanych dokumentów wraz z oświadczeniem o położeniu upraw rolnych, które uległy zniszczeniu (Załącznik nr 8 do Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie).

Jednocześnie należy zauważyć, że przepisy rozdziału 9b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401, z późn. zm.) ustanawiające sposób udzielania dopłat do materiału siewnego nie zawierają żadnych wytycznych odnośnie postępowania ze zniszczonymi uprawami.

Mając powyższe na uwadze Agencja Rynku Rolnego nie stosuje wymogu przekroczenia określonego progu % strat w gospodarstwie, w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego skutkującego zniszczeniem uprawy, będących przedmiotem wniosku o przyznanie dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.


Tagi:
źródło: