| Autor: redakcja1

Dziewięć parków narodowych z dofinansowaniem na badanie ekosystemów za pomocą teledetekcji

Wykorzystanie metod teledetekcyjnych ułatwia bieżącą i dogłębną ocenę stanu ekosystemów. Takie badanie – dzięki dotacjom ze środków europejskich przekazanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przeprowadzi w Polsce dziewięć parków narodowych. Nie będzie to ocena jednorazowa, lecz wielokrotna, powtarzana w odpowiednich odstępach czasu. Skorzystają na tym także turyści, gdyż analizy teledetekcyjne pozwalają parkom sprawniej zarządzać ruchem i dbać o bezpieczeństwo zwiedzających.

Dziewięć parków narodowych z dofinansowaniem na badanie ekosystemów za pomocą teledetekcji
Teledetekcja jest nowoczesną technologią pozyskiwania informacji o obiektach oraz zjawiskach, które zachodzą na powierzchni ziemi, umożliwiającą również poznawanie zachodzących między nimi zależności. Zebrane dane są analizowane, sortowane i odpowiednio interpretowane. Wyjściowo najczęściej mają postać obrazów, które uzyskuje się za pomocą urządzeń technicznych, np. radaru albo sonaru. To pozwala nie wchodzić bezpośrednio w kontakt z badanym obiektem, wykorzystuje się bowiem naturalne zjawiska fizyczne, jak promieniowanie elektromagnetyczne, fale akustyczne albo klasyczną fotografię. Badać można w ten sposób obiekty ruchome i stabilne, cyklicznie lub co pewien, dowolnie wyznaczony czas.
 
Dotacje na badania tego typu zostały przyznane przez NFOŚiGW dzięki działaniu 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, prowadzonemu w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, które Narodowy Fundusz wdraża w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska. Dofinansowanie potwierdziły dwustronne umowy podpisane ostatnio w siedzibie NFOŚiGW przez Zastępcę Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Annę Król oraz zarządców poszczególnych parków narodowych.
 
Park Narodowy Gór Stołowych
 
Projekt pn. Ocena stanu zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych i jego otuliny z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teledetekcyjnych będzie realizowany do końca 2022 r. Dofinansowanie z NFOŚiGW wyniosło 4 336 954 zł. Umowę regulującą przekazanie środków podpisał ze strony beneficjenta Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych Bartosz Małek. Całkowity koszt działań projektowych wyniesie 5 102 299 zł.
 
Celem projektu jest poddanie ocenie metodami teledetekcyjnymi (zdjęcia satelitarne, lotnicze, skaning laserowy, podgląd fotograficzny z drona) wszystkich enklaw przyrodniczych w granicach parku oraz na obszarze otuliny w obrębie 18 052,78 ha. Zostanie zbadanych 16 zbiorowisk roślinnych. Rezultatem dodatkowym przedsięwzięcia będzie nowe miejsce pracy w utworzonej pracowni GIS.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: