| Autor: redakcja12

Gromadzenie danych

Rozpoczęło się składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, w zakresie działania 3.2 "Gromadzenie danych", na realizację operacji, o których mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) na okres od 2017 r. do 2020 r.

Gromadzenie danych
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 3. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1437 i poz. 2297), zwanym dalej "rozporządzeniem wykonawczym", informuje, że w dniach od 3 stycznia 2018 r. do 17 stycznia 2018 r. włącznie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w zakresie działania 3.2 "Gromadzenie danych", na realizację operacji, o których mowa w art. 77 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1, z późn. zm.) zwanego dalej "rozporządzeniem nr 508/2014" na okres od 2017 r. do 2020 r.
 
W ramach powyższego naboru ustala się limit środków finansowych, określonych dla przedmiotowego działania, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w 21 482 782,18 zł.
 
Kryterium wyboru operacji jest kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie spełniającego wymagania określone w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. 2017 poz. 1267), § 13 i § 14 ust. 2 oraz w załączniku rozporządzenia wykonawczego.
 
Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.
 
Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl i www.mgm.gov.pl w zakładce "Rybołówstwo".
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!