Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

W resorcie rolnictwa przygotowano projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Zgodnie z zapisami PROW 2014-2020 w ramach instrumentu wsparcia „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” mogą być realizowane operacje związane z rolniczym wykorzystania łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, w zakresie zwierząt trawożernych. Pomoc w ramach tego typu operacji skierowana jest do rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000 i ma ułatwić producentom rolnym prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo obszarach.

Zgodnie z opracowywanymi przepisami o pomoc w ramach tego instrumentu wsparcia może ubiegać się rolnik, będący  posiadaczem gospodarstwa, w którym co najmniej 1 ha trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położony  jest na obszarze Natura 2000 w rozumieniu art. 5 pkt 2b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260).


Pomoc jest przyznawana na operację, polegającą na realizacji inwestycji, która przyczyni się do utrzymania i użytkowania trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, pod warunkiem, iż  inwestycja ta nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie będzie sprzeczna z działaniami obligatoryjnymi ustalonymi w planach zadań ochronnych lub planach ochrony dla obszaru Natura 2000.

Katalog kosztów kwalifikowalnych zaproponowany w projekcie rozporządzenia obejmuje koszty związane z działalnością rolniczą zarówno w zakresie produkcji roślinnej jak i zwierzęcej. Do kosztów tych zalicza się m.in. koszty zakupu maszyn, urządzeń i sprzętów stosowanych na trwałych użytkach zielonych, a także budowy (przebudowy, remontu połączonego z modernizacją) budynków inwentarskich lub budowli wykorzystywanych do produkcji zwierząt trawożernych wraz z zakupem instalacji technicznej i wyposażenia.

Limit pomocy, w okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo 500 tys. zł, z tym że w przypadku operacji nieobejmujących inwestycji związanych z budową lub modernizacją budynków inwentarskich, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie – 200 tys. zł. Poziom refundacji kosztów kwalifikowalnych wynosi 50%, a w przypadku operacji realizowanych przez młodych rolników − 60%.

Projekt rozporządzenia jest obecnie w trakcie konsultacji publicznych. Planowany termin naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 zostałokreślono na III kwartał 2017 r.Tagi:
źródło: