| Autor: redakcja6

Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa z Polską

Umowa Partnerstwa jest najważniejszym dokumentem określającym strategie wykorzystania przez Polskę środków z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, prowadzone w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa na lata 2014-2020. Polska należy do jednych z pierwszych państw, których Umowa Partnerstwa została przyjęta przez Komisję Europejską.

Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa z Polską
Podczas prac nad Umową Partnerstwa dołożono wielu starań, aby zapewnić należyte uwzględnienie wyzwań rozwojowych stojących przed obszarami wiejskimi, w ramach nie tylko Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ale także programów operacyjnych Polityki Spójności. W efekcie dokument ten zakłada, iż ważnym obszarem wsparcia w ramach funduszy UE będą obszary wiejskie i zależne od rybactwa, na których działania będą prowadzone z uwzględnieniem zapisów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2014-2020. Wśród wyodrębnionych w Umowie obszarów strategicznej interwencji (OSI), wskazano „obszary wiejskie, w szczególności o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe”.
 
Ponadto, poza wskazaniem w dokumencie głównych kierunków wsparcia obszarów wiejskich i rolnictwa w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich (EFRROW), Umowa przewiduje, iż w ramach Polityki Spójności na działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zostanie przeznaczonych ok. 5,2 mld euro, w formie dedykowanych instrumentów we właściwych programach krajowych i regionalnych. Powyższe wsparcie koncentrować się będzie na rozwoju przedsiębiorczości i lepszym wykorzystaniu kapitału ludzkiego, w tym reorientacji zawodowej rolników (ok. 1,5 mld euro), rewitalizacji społecznej i infrastrukturalnej (ok. 2 mld euro) oraz infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej i przeciwpowodziowej (ok. 1,7 mld euro; wg ustaleń Rady Ministrów na dwa ww. rodzaje infrastruktury zostaną ukierunkowane środki w wysokości odpowiednio 1,2 mld euro i 0,5 mld euro).
 
Poza dedykowanymi instrumentami zakłada się wsparcie obszarów wiejskich w ramach pozostałych dziedzin, będących przedmiotem horyzontalnych działań Polityki Spójności, wdrażanych bez rozróżniania pomiędzy poszczególnymi typami obszarów. Warto przy tym wskazać takie przykładowe zagadnienia, jak: wyodrębnienie i wspieranie inteligentnych specjalizacji związanych z rolnictwem, rybactwem oraz przemysłem rolno-spożywczym; działania dotyczące technologii komunikacyjno-informacyjnych; wsparcie dla odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacji budynków; działania o charakterze horyzontalnym dotyczące wspierania przedsiębiorczości; wspieranie inwestycji w zakresie gospodarki odpadami, wspieranie przedszkoli na obszarach wiejskich, a także inne działania adresowane do placówek edukacyjnych; wspieranie usług społecznych oraz ekonomii społecznej itp.
 
Zatwierdzenie Umowy Partnerstwa przez Komisję Europejską otwiera drogę do uzgodnień regionalnych i krajowych programów operacyjnych Polityki Spójności oraz PROW 2014-2020.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!