| Autor: redakcja1

Resort rolnictwa wyjaśnia powody obniżenia premii zalesieniowej

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący zmiany stawki premii zalesieniowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) w dniu 07 lipca 2016 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało poniższe informacje.

Resort rolnictwa wyjaśnia powody obniżenia premii zalesieniowej

Premia zalesieniowa

Premia zalesieniowa jest to zryczałtowana płatność, wypłacana przez 15 lat od wykonanego zalesienia, która stanowi rekompensatę utraconych dochodów, wynikających z przeznaczenia gruntów rolnych na grunty leśne.
 
W ramach PROW 2007-2013, wysokość tej premii (1 580 zł/ha/rok) została wyliczona z uwzględnieniem (rekompensatą) utraconej średniej płatności bezpośredniej (390 zł/ha/rok), gdyż zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami do zalesionych gruntów nie przysługiwała jednolita płatność obszarowa.
 
Biorąc pod uwagę, iż w roku 2013 zostały zmienione przepisy wspólnotowe w tym zakresie zaszła konieczność zmiany ww. stawki płatności do gruntów, do których, od roku 2015, mogą zostać przyznane płatności bezpośrednie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1307/20131.
 
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1307/2013, „kwalifikujący się hektar" oznacza każdy obszar, który zapewnił rolnikowi prawo do płatności w 2008 r. w ramach systemu płatności jednolitych lub systemu jednolitej płatności obszarowej określonych, odpowiednio, w tytule III oraz IVa rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i który w okresie, w którym mają zastosowanie odnośne zobowiązania danego rolnika, jest zalesiony zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999 lub art. 43.
 
W związku z powyższym od 2015 r. do kwalifikującego się hektara można zaliczyć m.in. grunty zalesione zgodnie z art. 43 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, czyli zalesienia gruntów rolnych w ramach PROW 2007-2013, o ile obszary te zapewniły rolnikowi prawo do płatności w 2008 r. w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: