| Autor: redakcja1

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "WSPÓŁPRACA"

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "WSPÓŁPRACA" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operacje, których przedmiotem jest: TWORZENIE KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW na zasadach płatności zryczałtowanej w terminie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 12 maja 2021 r.

Możliwość składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
Warunki i tryb przyznawania pomocy na operacje, których przedmiotem jest tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 80 i 2399), zwane dalej „rozporządzeniem”, którego treść dostępna jest na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w zakładce https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-16-wspolpraca.html 
 
W przedmiocie operacji tworzenie krótkich łańcuchów dostaw, gdzie krótki łańcuch dostaw oznacza łańcuch dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, przynoszący lokalny rozwój gospodarczy oraz charakteryzujący się ścisłymi związkami geograficznymi i społecznymi między producentami, podmiotami zajmującymi się przetwórstwem a konsumentami, na zasadach płatności zryczałtowanej w ramach działania „Współpraca” pomoc jest przyznawana grupie operacyjnej EPI:
 
1) jeżeli w skład tej grupy wchodzi, co najmniej 5 rolników i każdy z rolników wchodzących w skład tej grupy:
 
a. spełnia wymagania określone w przepisach w sprawie prowadzenia działalności:
  • w ramach dostaw bezpośrednich lub
  • przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub
  • w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub
  • w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub
b. wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2021 r. poz. 162), w zakresie, co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności;
 
2) która ma nadany numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1206 i 1440);
 
3) która posiada zdolność prawną, a w przypadku, gdy nie posiada zdolności prawnej, działa na podstawie, zawartej w formie pisemnej, umowy spółki cywilnej albo umowy innej niż umowa spółki cywilnej, na podstawie, której podmioty, które ją zawarły, zamierzają wspólnie realizować operację i wspólnie ubiegać się o przyznanie pomocy, i są reprezentowane w tym zakresie przez jeden z nich.

Podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej nie mogą być członkiem: innej grupy operacyjnej posiadającej zdolność prawną, która ubiega się o pomoc lub której została przyznana pomoc na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej lub innej grupy operacyjnej nieposiadającej zdolności prawnej, ubiegającym się o pomoc lub któremu została przyznana pomoc na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na zasadach płatności zryczałtowanej, zgodnie z § 5b ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.
Pomoc przyznawana jest w wysokości:
  • 325 000 zł, w przypadku gdy operacja przewiduje zakup środka transportu,
  • 280 000 zł, w pozostałych przypadkach
– i przysługuje danej grupie operacyjnej tylko raz w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: