| Autor: redakcja1

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne a PROW 2014-2020

W odpowiedzi na wniosek KRIR dotyczący włączenia rolniczych spółdzielni produkcyjnych do działań PROW 2014-2020 resort rolnictwa poinformował, że warunki i tryb przyznawania wsparcia zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1371).

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne a PROW 2014-2020
Przepisy ww. rozporządzenia powstały w oparciu o zapisy PROW 2014-2020, który został zatwierdzony 12 grudnia 2014 r. przez Komisję Europejską. Sposób ukierunkowania pomocy w poszczególnych działaniach PROW 2014-2020 został określony na podstawie analizy SWOT przeprowadzonej na potrzeby PROW 2014-2020, opinii ekspertów, uzgodnień, a także ukształtował się w wyniku konsultacji publicznych i negocjacji Programu z Komisją Europejską.
 
Biorąc pod uwagę zidentyfikowane potrzeby wsparcia gospodarstw rolnych w Polsce, pomoc w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych" PROW 2014-2020 przyznawana jest dla gospodarstw o powierzchni użytków rolnych do 300 ha i wielkości ekonomicznej do 200 tys. euro.
 
W związku z powyższym podmiot będący osobą prawną (np. spółdzielnia), który spełnia warunki przyznania pomocy m. in. posiada gospodarstwo rolne odpowiedniej powierzchni i wielkości ekonomicznej oraz kieruje tym gospodarstwem, może ubiegać się o pomoc w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych".
 
Ponadto MRiRW informuje, że spółdzielnie mogą ubiegać się o pomoc w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". Wsparciem mogą zostać objęte inwestycje, które dotyczą przetwórstwa i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych, tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z wyłączeniem produktów rybnych, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym.
 
Ze wsparcia w ramach ww. poddziałania będą mogli skorzystać:
 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, działająca jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo, albo
 • rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie - dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.
Do kosztów kwalifikowalnych, o refundację których będzie mógł ubiegać się beneficjent działania, będą zaliczane:
 • koszty budowy, modernizacji lub przebudowy budynków produkcyjnych lub magazynowych i budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa, niezbędną do wdrożenia inwestycji w zakresie zakupu maszyn i urządzeń lub infrastruktury służącej ochronie środowiska;
 • koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności:
  • maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży,
  • aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
  • urządzeń służących poprawie ochrony środowiska;
 • koszty zakupu oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania;
 • koszty wdrożenia procedury certyfikowanych systemów zarządzania jakością;
 • opłaty za patenty i licencje;
 • koszty ogólne tj.: przygotowania dokumentacji technicznej projektu, przygotowania biznesplanu, nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.
Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy w okresie realizacji Programu dla jednego beneficjenta wynosi 3 000 000 zł, a w przypadku związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów 15 000 000 zł. Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 000 zł. Jednakże, w przypadku operacji realizowanych przez rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, maksymalna kwota pomocy będzie wynosić 300 000 zł.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: