| Autor: mikolaj

MRiRW ws. składania sprawozdań i ankiet przez "młodych rolników"

W związku z wystąpieniem Krajowej Rady Izb Rolniczych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany przepisów rozporządzeń dotyczących zasad przyznawania pomocy w działaniach dotyczących "młodych rolników" zarówno w ramach PROW 2007-2013 jak i PROW 2014-2020 resort rolnictwa przekazał wyjaśnienia w tej sprawie.

MRiRW ws. składania sprawozdań i ankiet przez
W ocenie samorządu rolniczego należy zmienić zapisy dotyczące obowiązku samodzielnego dostarczania przez beneficjentów sprawozdania z realizacji biznesplanu oraz ankiety monitorującej. Obecnie na rolniku spoczywa obowiązek dostarczenia tych dokumentów, w -3 lub -5 letnim okresie od zakończenia realizacji działania. Niezłożenie sprawozdania i ankiety na czas skutkuje sankcjami, których można uniknąć przy wprowadzeniu nakazu wysyłania przez ARiMR przypomnienia beneficjentom ww. działań.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozowju Wsi przekazało następujące informacje.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2014 r., poz. 201 z późn. zm.) określono nie tylko warunki, na jakich można uzyskać premię dla młodego rolnika, ale również zobowiązania beneficjentów wynikające z przyznanej pomocy, zarówno te materialne dotyczące np. samodzielnego prowadzenia gospodarstwa, osiągnięcia odpowiedniej wielkości ekonomicznej, podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników (§18 ww. rozporządzenia), jak i formalne związane z potrzebą udokumentowania spełnienia zobowiązań materialnych (§ 19 rozporządzenia).

Analogicznie zobowiązania beneficjentów „Premii dla młodych rolników" PROW 2014-2020 oraz dokumenty potwierdzające spełnienie tych zobowiązań określono w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 982, oraz z 2016 r., poz. 345).

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: