| Autor: redakcja1

Komisje nadal szacują szkody powstałe w wyniku ujemnych skutków przezimowania

W związku z wnioskiem samorządu rolniczego w sprawie uruchomienia wsparcia finansowego dla producentów rolnych na ponowne obsiewy, w ramach pomocy de minimis — resort rolnictwa poinformował, że komisje powołane przez wojewodów nadal szacują szkody powstałe w wyniku ujemnych skutków przezimowania.

Komisje nadal szacują szkody powstałe w wyniku ujemnych skutków przezimowania
Po uzyskaniu ostatecznych danych z komisji wojewódzkich szacujących szkody podjęta zostanie decyzja o możliwości uruchomiania dodatkowej pomocy.
 
MRiRW przekazało informacje, że na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może wypłacić płatności dla gospodarstw rolnych, w których powstały szkody co najmniej na 70% powierzchni upraw rolnych lub 70% powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych. Pomoc na jedno gospodarstwo nie może być większa niż równowartość w złotych 15 tys. euro, przy czym, jeżeli straty powodują, zmniejszenie dochodu z całego gospodarstwa rolnego powyżej 30 % to jest to pomoc publiczna udzielana na podstawie zgłoszenia do Komisji Europejskiej, a jeżeli straty w całym gospodarstwie nie przekraczają, 30 % jest to pomoc udzielana w formie de minimis.
 
Stawkę pomocy na 1 ha ogłasza minister właściwy do spraw rolnictwa nie później niż 14 dni przez rozpoczęciem terminu składania do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków o przyznanie pomocy. Kwota pomocy podlega pomniejszeniu o 50% dla rolników nie posiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% Iiczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej – poinformował resort rolnictwa.


Tagi:
źródło: