| Autor: redakcja1

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 "Środki dotyczące obrotu"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu”. Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.3
Na co można składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 5.3 „Środki dotyczące obrotu” można składać na realizację operacji, których celem jest przyczynianie się do przejrzystości produkcji i rynków oraz przeprowadzanie badań rynku i analiz zależności Unii Europejskiej od przywozu.
 
Kto może składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie mogą składać:
  • uznane organizacje producentów ryb, ich związki lub organizacje międzybranżowe od dnia uznania;
  • jednostki naukowe realizujące statutowe zadania w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego lub akwakultury;
  • uczelnie kształcące w zakresie rybołówstwa morskiego lub rybactwa śródlądowego.
Kiedy można złożyć wniosek
 
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 17 lipca 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r. włącznie.
 
Sposób składania wniosków
 
Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. W ramach jednego naboru wniosków o dofinansowanie jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę albo przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji
 
Limit środków finansowych, do którego ARiMR może przyznać pomoc w ramach całego naboru, wynosi 1 000 000 złotych.
 
Kryteria wyboru operacji
 
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznawanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) opracowania kodeksu dobrych praktyk – przyznaje się 5 pkt;

2) przeprowadzania badań i analiz rynku w zakresie:
  • międzynarodowej wymiany handlowej lub weryfikacji norm handlowych – przyznaje się 5 pkt,
  • trendów rynkowych – przyznaje się 4 pkt,
  • preferencji konsumenckich w zakresie spożycia produktów rybołówstwa i produktów akwakultury – przyznaje się 3 pkt,
  • struktury przetwórstwa rybnego w Rzeczypospolitej Polskiej – przyznaje się 2 pkt.
Niezbędne dokumenty
 
Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronach: www.arimr.gov.pl i MGMiŻŚ: https://mgm.gov.pl/pl/rybolowstwo/po-ryby-morze-2014-2020/
 
Inne ważne informacje
 
Szczegółowe informacje o zasadach naboru, kryteriach wyboru projektów oraz prawach i obowiązkach beneficjentów znajdą Państwo w przepisach rozporządzenia wykonawczego oraz rozporządzenia nr 508/2014.
 
Opis promocji operacji
 
We wniosku o dofinansowanie obowiązkowo muszą Państwo przedstawić propozycje działań informacyjnych i promocyjnych dla planowanych operacji. Proszę pamiętać, że Państwa propozycje muszą być zgodne z obowiązującą wersją Księgi Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” do pobrania ze strony MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”.
 
Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców
 
W ramach operacji realizowanej w zakresie ogłoszonego naboru zobowiązani są Państwo do stosowania, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców. Dokument jest dostępny do pobrania ze strony MGMiŻŚ w zakładce „Rybołówstwo”.
 
Środki odwoławcze – pamiętaj o swoich prawach
 
Czy otrzymali Państwo rozstrzygnięcie dotyczące odmowy przyznania pomocy? W przypadku odmowy przyznania pomocy wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego. O zasadach i trybie dla dokonania takich czynności mówi ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!