| Autor: mikolaj

System płatności bezpośrednich w latach 2015-2020. Które uwagi uwzględni MRiRW?

W trakcie posiedzenia senackiej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, które odbyło się 22 dnia lipca br. Podsekretarz Stanu w MRiRW Zofia Szalczyk przedstawiła informację o systemie płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020 po uwzględnieniu zgłoszonych uwag do projektu tego systemu. Pani Minister poinformowała, ze większość uwag dotyczyła płatności związanych z produkcją oraz dodatkowych płatności. Głównie wnioskowano o zwiększenie stawek wsparcia. Jednak z uwagi na ograniczony budżet, resort rolnictwa nie może uwzględnić tych postulatów.

System płatności bezpośrednich w latach 2015-2020. Które uwagi uwzględni MRiRW?

Wsparcie dla bydła, krów, owiec i kóz

Na wniosek stron zainteresowanych Ministerstwo Rolnictwa planuje wprowadzić wsparcie dla bydła, krów, owiec i kóz od 1 do 30 sztuki w gospodarstwie, pod warunkiem utrzymania minimalnej obsady 3 (dla krów, bydła) i 10 (owce, kozy). Płatności do skrobi ziemniaczanej, buraków cukrowych, pomidorów planuje się na poziomie 400 euro do hektara.

Płatności dodatkowe

Odnośnie płatności dodatkowych resort rolnictwa planuje wprowadzić płatność dodatkową na poziomie ok. 41 euro/ha (max. do 30 ha) bez różnicowania na powierzchnię, jak to zakładały warianty A i B wdrożenia płatności. A wiec gospodarz otrzyma do hektara 110 euro JPO, 74 euro płatności za zazielenienie oraz dodatkową płatność ok. 41 euro. Minister Szalczyk zastrzegła, że jest to stawka szacunkowa i może się zmienić.

Ponadto, poinformowała, że resort rolnictwa ma czas do 31 sierpnia 2014 r. na przedstawienie Komisji Europejskiej przyjętego systemu płatności na lata 2015-2020. W roku 2017 państwa członkowskie będą miały możliwość przeglądu tego systemu oraz wprowadzenia pewnych modyfikacji. Płatności bezpośrednie.

Hodowcy trzody, drobiu i koni bez płatności

W związku z licznymi wnioskami ze strony hodowców trzody, drobiu czy koni, Minister Szalczyk przypomniała, że resort rolnictwa nie mógł uwzględnić tych sektorów w systemie płatności z uwagi na art. 52 ust. 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, który jasno określa sektory i rodzaje produkcji którym można przyznawać wsparcie związane z produkcją. Niestety w wykazie tym nie ma trzody, mięsa końskiego ani drobiu. Dotacje, dopłaty rolnicze.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!