Pomoc dla gospodarstw dotkniętych powodzią

ARiMR zaczęła przyjmowanie wniosków o udzielenie wsparcia na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez powodzie.


W terminie od 30 września do 12 listopada 2010, w Oddziałach Regionalnych ARiMR będzie można składać wnioski w ramach działania 126, czyli "Przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Minister rolnictwa, Marek Sawicki, otrzymał zgodę Unii Europejskiej na uruchomienie w ramach PROW 2007-2013, nowego działania pomocowego. Specjalnie na ten cel wygospodarowano fundusze w wysokości 100 milionów euro, czyli ok. 400 milionów złotych. Ponadto 13 września br., minister podpisał rozporządzenie dotyczące pomocy finansowej poszkodowanym rolnikom. W rozporządzeniu tym zawarte zostały regulacje zasad, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej dla rolników, którzy ucierpieli na skutek powodzi i osunięć ziemi. Poza tym została podjęta decyzja o tym, że wsparcie będzie udzielane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

O dotacje będą mogły ubiegać się osoby fizyczne lub prawne, a także spółki osobowe w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, które m. in.:

 • są posiadaczami samoistnymi, czyli właścicielami ziemi lub zależnymi – dzierżawcami. Ponadto posiadają użytki rolne o powierzchni powyżej 1ha. Mogą także dysponować nieruchomością służącą do prowadzenia produkcji w obrębie działów specjalnych produkcji rolnej w oparciu o przepisy odnoszące się do KRUS. W przypadku gdy wystąpią szkody z tytułu powodzi czy obsunięć ziemi, regulację prawną znajdziemy w dziale dotyczącym ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
 • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą produkcję roślinną lub zwierzęcą, ale z wyłączeniem chowu i hodowli ryb
 • są wpisane do rejestru przedsiębiorców w KRS (w przypadku osoby prawnej oraz spółki osobowej).

 

Wspólnicy spółki cywilnej także będą mogli ubiegać się o pomoc, jeżeli każdy z nich będzie spełniał określone w rozporządzeniu MRiRW warunki.

Warunki przyznawania pomocy

Pomoc będzie przyznawana do wysokości, która nie przekroczy 130% wartości szkód spowodowanych przez powódź lub osunięcie się ziemi. Jednakże maksymalny pułap wyniesie 300 tys. złotych na jedno gospodarstwo. Środki finansowe mają być wypłacane do 90% kosztów kwalifikowane w formie refundacji. Dlatego też specjalnie powoływana przez wojewodę komisja będzie szacować, czy danemu gospodarstwu może być przyznane dofinansowanie. Niemniej jednak, aby gospodarstwo otrzymało pomoc komisja musi stwierdzić wystąpienie szkody w:

 • minimum 30% w przypadku upraw rolnych, hodowli zwierząt gospodarskich lub ryb, średniej wielkości rocznej produkcji z trzech lat poprzedzających rok wystąpienia szkody. Również tyczy się to osób, u których szkoda wystąpiła z okresu trzech lat spośród pięciu poprzedzających rok, w którym wystąpiło zdarzenie. Jednakże w tym przypadku zostaje pominięty rok o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie rolnym.
 • nie mniej niż 10 tys. zł w przypadku budynków, budowli, maszyn lub urządzeń służących do produkcji rolnej, sadów lub plantacji wieloletnich, a także stad podstawowych zwierząt gospodarskich.

Niezwykle istotną sprawą jest to, że oba powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Natomiast koszty kwalifikowalne muszą wynosić minimum 10 tys. zł. Refundacja będzie przyznawana na poniższe operacje, które:

 • obejmują wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej;
 • spełniają wymagania określone w Programie, a w szczególności są uzasadnione ekonomicznie (pod względem kosztów), a także zapewniają osiągnięcie i zachowanie celów działania;
 • są realizowane w gospodarstwie, a które będą uzasadnione potrzebą przywrócenia potencjału produkcji rolnej;
 • nie będą finansowane z udziałem innych środków publicznych;
 • nie spowodują wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu.

jeżeli:

 • wniosek o przyznanie pomocy zostanie złożony w roku, w którym wystąpiła szkoda w gospodarstwie spowodowana przez powódź lub obsunięcie się ziemi, a także w roku następującym po tym, w którym wystąpiła ta szkoda;
 • jeżeli zatem ta sama szkoda, która dotknęła rolnika wystąpi u jego domowników, w oparciu o przepisy KRUS. Czy też małżonkowi tego rolnika nie przyznano pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" – jeśli o pomoc ubiega się osoba fizyczna

 

W ramach omawianego działania zakres rzeczowy kosztów kwalifikowanych jest bardzo zbliżony do tych, które ujęte są w działaniu „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Niemniej jednak nie ma możliwości zakupu rzeczy używanych oraz sprzętu komputerowego. Planuje się umożliwienie zakupu stada podstawowego zwierząt hodowlanych, które określa ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt, należących do gatunku zwierząt gospodarskich.

 

O przyznaniu pomocy decydowała kolejność składania wniosków. Wsparcie będzie przysługiwało według liczby punktów, które są przyznane na podstawie kryterium wnioskowanej przez rolnika wysokości pomocy, a także wielkości szkód poniesionych w jego gospodarstwie. W przypadkach, kiedy ubiegający się o pomoc posiadają taką samą ilość punktów o kolejności jej przyznania decyduje wysokość wnioskowanej kwoty. Gospodarstwo o niższej kwocie otrzyma płatność w pierwszej kolejności.

Kryteria wyboru operacji

 1. Wysokość wnioskowanej pomocy:
Wysokość wnioskowanej pomocy (w zł) Punkty
do 50 000 10
powyżej 50 000 do 100 000 8
powyżej 100 000 do 150 000 6
powyżej 150 000 do 200 000 4
powyżej 200 000 do 250 000 2
powyżej 250 000 0
 1. Wysokość szkód.
Wysokość szkody w procentach Punkty
powyżej 30% do 40% 1
powyżej 40% do 50% 3
powyżej 50% do 60% 5
powyżej 60% do 70% 7
powyżej 70% do 80% 9
powyżej 80% 10

 

W momencie otrzymania refundacji obowiązkowe będzie ubezpieczenie zrealizowanej inwestycji. Ubezpieczenie to powinno być od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź lub obsunięcia się ziemi w okresie 5 lat, liczonym od przyznania pomocy. Rolnik musi wykonać tę czynność, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach obowiązkowych, a także Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub przepisami o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

 

Rolnicy będą poinformowani o kolejności przyznawania pomocy. Informacja ta będzie dostępna nie później, niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków na stronie ARiMR. Wypłata środków będzie realizowana niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy. Wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek trzeba składać osobiście albo przez upoważnioną osobę, czy też wysłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego. W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR, tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 106 i w Białymstoku, ul. Lipowa 32A. Rolnicy mogą składać wnioski również w Biurach Powiatowych ARiMR odpowiednich ze względu na miejsce realizowania inwestycji. Dokumenty złożone w BP zostaną przesłane do właściwego Oddziału Regionalnego. Należy pamiętać również, że w jednym terminie składania wniosków można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.

 

Formularze wniosków, a także wszelkie obowiązkowe załączniki, które są składane w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" dostępne są na stronie ARiMR.


Źródło: http://www.arimr.gov.pl/
Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!