| Autor: redakcja1

Pomoc finansowa dla producentów malin

W terminie do dnia 31 października 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem malin.

Pomoc finansowa dla producentów malin
Pomoc finansowa dla producenta rolnego będącego producentem malin
 
Zgodnie z § 13zzj rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 31 października 2023 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem malin.

O pomoc może się ubiegać producent rolny będący producentem malin, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Pomocy nie przyznaje się producentowi malin, który poniósł szkody w uprawach malin w wysokości co najmniej 70% uprawy malin na powierzchni występowania tej uprawy spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu i który złożył wniosek, o którym mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia, tj. w ramach naboru prowadzonego przez ARiMR od dnia 6.10.2023 r. do dnia 20.10.2023 r. dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały, w bieżącym roku, szkody w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu.

Taki producent musi więc zdecydować o jaką formę pomocy chce się ubiegać.

Pomoc ma charakter pomocy publicznej i może być udzielana na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej.
Pomoc finansowa będzie udzielana producentowi rolnemu będącemu producentem malin:
 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472;
 3. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
 4. który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Składanie wniosków:
 
Zgodnie z §13zzj ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015, poz. 187, z późn. zm.), wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta malin w terminie do dnia 31 października 2023 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Za datę złożenia wniosku uważa się:
 1. w przypadku osobistego złożenia wniosku w kancelarii BP – datę dostarczenia wniosku do kancelarii BP;
lub
 1. w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) – datę nadania przesyłki (data stempla pocztowego);
lub
 1. w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem platformy ePUAP lub za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl – datę jego nadania.
W przypadku złożenia wniosku po dniu 31 października 2023 r., nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

 
UWAGA!
 1. W przypadku składania wniosku przez platformę ePUAP lub mObywatel, aby wniosek trafił do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy należy starannie wskazać dane tej jednostki, tj. w nazwie jednostki musi występować określenie „Biuro powiatowe” oraz nazwa powiatu gdzie dane BP ARiMR ma siedzibę, np. „BIURO POWIATOWE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W ZAMOŚCIU (22-400 ZAMOŚĆ, WOJ. LUBELSKIE)” lub „AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA - BIURO POWIATOWE (65-120 ZIELONA GÓRA, WOJ. LUBUSKIE)”.
 2. Jeżeli wniosek o udzielenie pomocy finansowej składany jest za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel.gov.pl przy wykorzystaniu funkcji „Pismo ogólne do urzędu”, to należy pamiętać, że w takiej sytuacji konieczne jest odrębne podpisanie przez Wnioskodawcę, podpisem elektronicznym, wniosku o udzielenie pomocy i załączników do wniosku, np. z wykorzystaniem usługi „Podpisz dokument elektronicznie” dostępnej na platformie ePUAP lub mObywatel.gov.pl
Wysokość pomocy:
 
Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez producenta malin we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, powierzchni upraw malin, nie większej niż 10 ha i stawki pomocy.

Zgodnie z § 13zzj ust. 7 rozporządzenia stawka pomocy wynosi:
 1. 1 250 zł na 1 ha powierzchni upraw malin, na których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu i w odniesieniu do których producent malin złożył wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 13zzh ust. 1 rozporządzenia, (tj. pomocy finansowej w związku ze szkodami w uprawach owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, spowodowanymi wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu, które objęły co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy);
 2. 2 500 zł na 1 ha powierzchni upraw malin innych niż powierzchnie upraw malin, o których mowa w pkt 1.
Limity:
 
Przedmiotowa pomoc jest pomocą w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych i może być kumulowana, w odniesieniu do wnioskodawcy, z innymi pomocami przyznanymi na podstawie „Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy 2023/C 101/03 (Dz. Urz. UE. C. z 2023 r. Nr 101 str. 3) z tytułu prowadzenia działalności w zakresie:
 • produkcji podstawowej produktów rolnych - łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć 250 000 EURO,
 • prowadzenia działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury - łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć 300 000 EURO,
 • prowadzenia działalności w innych sektorach - łączna kwota pomocy uzyskanej w ramach „tymczasowych kryzysowych ram” nie może przekroczyć 2 mln EURO.
Beneficjent pomocy nie może być przedsiębiorstwem objętym sankcjami przyjętymi przez UE, w tym między innymi:
 • osobą, podmiotem lub organem wyraźnie wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje;
 • przedsiębiorstwem będącym własnością osób, podmiotów lub organów, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez UE, lub kontrolowanych przez takie osoby, podmioty lub organy; ani
 • przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w sektorach przemysłu, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez UE, o ile pomoc ta utrudniałaby osiągnięcie celów odpowiednich sankcji.
Wypłata pomocy
 
Pomoc będzie wypłacana na rachunek producenta malin, wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
 
Dlatego istotne jest, aby dane dotyczące rachunku w ww. systemie ewidencji producentów były aktualne.

Informacje dotyczące rachunku można sprawdzić po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych ARiMR  https://epue.arimr.gov.pl/pl/strona-glowna i wybraniu z paska menu opcji „Mój profil”.

Jeśli nr konta jest nieaktualny, należy niezwłocznie dokonać jego aktualizacji poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w sposób opisany na  https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow.
 
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 2200) pomoc może być udzielana producentowi malin od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy ze wspólnym rynkiem.

Przyznanie pomocy jest również uzależnione od uprzedniej zmiany planu finansowego Agencji w tym zakresie.


Tagi:
źródło: