| Autor: mikolaj

Premie dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020. Najważniejsze informacje

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) przewidziano wsparcie dla młodych rolników, które ma na celu ułatwienie młodym osobom samodzielne prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych przez nich gospodarstwach rolnych.

Premie dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020. Najważniejsze informacje

Premie dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020

Pomoc ma formę premii w wysokości 100 tys. zł i jest wypłacana w dwóch ratach (I rata stanowi 80% kwoty pomocy, II rata stanowi 20% kwoty pomocy). Pierwsza rata wypłacana będzie beneficjentowi, po upływie 9 miesięcy od dnia doręczenia mu decyzji o przyznaniu pomocy, jeżeli wypełni zobowiązania, z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja. Drugą ratę beneficjent otrzyma po zrealizowaniu biznesplanu.

Beneficjentem może zostać osoba, która:

1) nie ukończyła 40 roku życia;

2) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;

3) rozpoczęła urządzanie gospodarstwa, tj. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne (przynajmniej 1 ha użytków rolnych), przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach „Premii dla młodych rolników”,lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem. W przypadku gdy urządzanie gospodarstwa:

a) rozpoczyna osoba małoletnia -  okres 12 miesięcy liczy się od dnia uzyskania przez tę osobę pełnoletniości,

b) rozpoczyna się w wyniku dziedziczenia - okres 12 miesięcy liczy się od dnia uzyskania prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;

4) po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem tj. do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący.

W Programie przyjęto, iż kierujący gospodarstwem rolnym prowadzi gospodarstwo osobiście (pracuje w tym gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące gospodarstwa), na własny rachunek i we własnym imieniu, ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z jego prowadzeniem.

Czytaj dalej na następnej stronie...

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!