| Autor: mikolaj

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych - niebawem rusza nowy nabór

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w najbliższych dniach ukaże się ogłoszenie o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" PROW 2007-2013 w ramach kolejnego, już siódmego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego działania.

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych - niebawem rusza nowy nabór

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 877).

Planowany nabór wniosków skierowany jest do osób, w gospodarstwach których powstały w 2013 lub 2014 roku szkody w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 2-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) tj.:

  • przymrozków wiosennych;
  • ujemnych skutków przezimowania;
  • suszy;
  • powodzi;
  • deszczu nawalnego;
  • obsunięcia się ziemi;
  • lawiny;
  • gradu;
  • huraganu;
  • pioruna.

W przypadku wystąpienia szkód w gospodarstwie mających miejsce zarówno w 2013, jak i w 2014 roku, istnieje możliwość ich uwzględniania, jeśli są spełnione odrębnie kryteria dla szkód mających miejsce w każdym z tych lat, określone w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ww. rozporządzenia MRiRW, przy czym ustalenie kolejności przysługiwania pomocy będzie odbywało się na podstawie wyższej wartości procentowej szkód w produkcji rolnej z jednego z tych dwóch lat, natomiast wartość kwotowa szkód ogółem z tych dwóch lat, na potrzeby obliczania limitu pomocy wynikającego z wartości szkód i kwoty uzyskanego odszkodowania (jeśli dotyczy), może być sumowana.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku nie ulegną zmianie w stosunku do poprzedniego naboru. Ulegnie natomiast nieznacznej zmianie Instrukcja wypełniania dokumentacji, głownie w zakresie wskazania w niej lat, w których wystąpiły szkody dające podstawę do ubiegania się o pomoc finansową.


Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: