Ruszyła XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych

W dniu 1 lipca ruszyła XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych.

Ruszyła XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych

 

Stypendia Pomostowe

Aby otrzymać stypendium pomostowe należy spełnić określone warunki oraz wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl w zakładce Stypendia i Staże Krajowe. Warto się jednak pospieszyć, bo formularz wniosku należy wypełnić na stronie do godziny 16-ej 17 sierpnia 2016 r.  Wniosek po wypełnieniu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami we właściwym Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych do  dnia 24 sierpnia br.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku i spełniają łącznie następujące kryteria: są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat, mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1295 zł netto lub 1480 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu.

Stypendium wynosi 5 000 zł rocznie i wypłacane jest w miesięcznych ratach. W czternastu poprzednich edycjach programu przyznano ponad 14,5 tysiąca stypendiów.


Tagi:
źródło: