Trwa nabór na "Wsparcie rynku produktów pszczelich"

W sezonie 2016/2017 pszczelarze mogą ubiegać się o pomoc w ramach "Wsparcia rynku produktów pszczelich". Projekt należy dostarczyć do 10 października 2016 r.

Trwa nabór na
Agencja Rynku Rolnego informuje o możliwości składania projektów w ramach mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich" w sezonie 2016/2017. Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach w/w mechanizmu  mogą być w zależności od realizowanego działania:
 • związki pszczelarskie,
 • stowarzyszenia pszczelarzy,
 • zrzeszenia pszczelarzy
 • spółdzielnie pszczelarskie,
 • grupy producenckie pszczelarzy.

W sezonie 2016/2017 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

 • przeprowadzenie szkoleń;
 • zakup sprzętu pszczelarskiego;
 • zakup środków warrozobójczych;
 • zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej;
 • zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich;
 • wykonanie analiz jakości miodu.

Podmiot może złożyć tylko jeden projekt na każde z ww. działań na oddzielnych formularzach opracowanych przez ARR.

Do projektu należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu "Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019".

Projekt należy dostarczyć osobiście lub listem poleconym do Kancelarii Ogólnej Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, ul. Karolkowa 30, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2016 r.  W przypadku, gdy wniosek składany jest listownie, o terminie złożenia projektu decyduje data stempla pocztowego.

Warunkiem uczestnictwa w mechanizmie jest zarejestrowanie się podmiotu uprawnionego w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR.Tagi:
źródło: