| Autor: mikolaj

Do 20 sierpnia powinien nastąpić wysiew międzyplonu ścierniskowego zadeklarowanego jako obszar proekologiczny

W obszarach proekologicznych wysiew międzyplonu ścierniskowego powinien nastąpić w okresie od 1 lipca do 20 sierpnia. W przypadku złych warunków agrometeorologicznych rolnik może zmienić element proekologiczny zadeklarowany we wniosku o przyznanie płatności na inny obszar proekologiczny.

Do 20 sierpnia powinien nastąpić wysiew międzyplonu ścierniskowego zadeklarowanego jako obszar proekologiczny

W ramach płatności na zazielenienie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów, za obszary proekologiczne (EFA) uznaje się m.in. obszary utworzone poprzez wysianie mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zboża, oleiste, pastewne, bobowate drobnonasienne, bobowate grubonasienne, miododajne - z wyłączeniem mieszanki złożonej wyłącznie z gatunków zbóż. Jednocześnie, mieszanek tych nie utrzymuje się jako uprawy w plonie głównym w roku następującym po roku jej wysiania.

Mieszankę należy wysiać w terminie:

  • od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia i utrzymywać co najmniej do dnia 1 października - w przypadku międzyplonu ścierniskowego albo
  • od dnia 1 lipca do dnia 1 października i utrzymywać co najmniej do dnia 15 lutego - w przypadku międzyplonu ozimego.

Jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych nie można dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego do dnia 20 sierpnia, rolnik ma możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności na inny obszar proekologiczny, np. na międzyplon ozimy, który należy wysiać od dnia 1 lipca do dnia 1 października i utrzymywać co najmniej do dnia 15 lutego. Rolnik może także dokonać zmiany gatunku roślin wysiewanych w mieszankach jako międzyplony lub zmiany działki, na której będzie utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA.

Zmiany elementów proekologicznych są możliwe jeżeli:

  • procent powierzchni zadeklarowanej jako EFA po zmianie nie jest wyższy niż we wniosku o przyznanie płatności na 2016 r. (np. jeśli beneficjent zadeklarował 5% EFA, zmiana jest możliwa do osiągnięcia 5%);
  • dotyczą działek będących w posiadaniu rolnika, zadeklarowanych przez niego we wniosku o przyznanie płatności za 2016 r.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: