| Autor: redakcja1

Europejski Trybunał Obrachunkowy: Środki na infrastrukturę obszarów wiejskich można było wykorzystać lepiej

Z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wynika, że projekty finansowane ze środków UE, mające na celu wsparcie obszarów wiejskich poprzez budowę dróg, sieci wodociągowych, szkół i innych obiektów, jedynie w ograniczonym stopniu zapewniają gospodarne wykorzystanie środków. Choć niektóre z tych projektów przyczyniły się do rozwoju obszarów wiejskich, kontrolerzy twierdzą, że za pomocą dostępnych środków finansowych można by osiągnąć „znacznie więcej”.

Europejski Trybunał Obrachunkowy: Środki na infrastrukturę obszarów wiejskich można było wykorzystać lepiej

Rozwój obszarów wiejskich

W latach 2007-2013 za pośrednictwem programów rozwoju obszarów wiejskich na infrastrukturę tych obszarów przeznaczono 13 mld euro ze środków unijnych. Jeśli uwzględnić również środki krajowe, łączna kwota wsparcia wyniosła niemal 19 mld euro. Celem było pobudzenie wzrostu gospodarczego, zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich oraz ulepszenie połączeń z najważniejszymi obiektami infrastruktury. Tego typu inwestycje wspierane są również z innych źródeł finansowania na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.

W sprawozdaniu kontrolerzy przeanalizowali, czy w ramach działań, na które przyznano finansowanie, Komisja Europejska i państwa członkowskie zapewniły gospodarne wykorzystanie środków. W ramach kontroli przeprowadzono wizyty w pięciu państwach członkowskich: w Niemczech, w Hiszpanii, we Włoszech, w Polsce i w Rumunii. Choć niektóre z projektów infrastrukturalnych przyczyniły się do rozwoju obszarów wiejskich, kontrolerzy stwierdzili, że państwa członkowskie i Komisja, działające w trybie zarządzania dzielonego, jedynie w ograniczonym stopniu zapewniły gospodarne wykorzystanie środków.

– Komisja Europejska i państwa członkowskie wspólnie ponoszą odpowiedzialność za realizację ogromnej liczby projektów infrastrukturalnych na obszarach wiejskich – powiedział Nikolaos Milionis, członek Trybunału odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Gdyby współpracowały one ze sobą skuteczniej, można by osiągnąć znacznie lepsze rezultaty.Tagi:
źródło: