Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do 15 maja. MRiRW nie wydłuży na stałe terminu na składanie dokumentów

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza złożyła wniosek o wydłużenie na stałe - począwszy od 2017 r. - terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, rolnośrodowiskowych, ekologicznych oraz ONW do dnia 15 czerwca.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do 15 maja. MRiRW nie wydłuży na stałe terminu na składanie dokumentów
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, iż kwestia ta była przedmiotem dyskusji i szczegółowych analiz z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z lat wcześniejszych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 państwa członkowskie określają ostateczne terminy, w których pojedynczy wniosek, wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatność mogą być składane. Ostateczne terminy przypadają nie później niż dnia 15 maja każdego roku.

W Polsce ze względu na uwarunkowania klimatyczne, zastosowano maksymalny termin składania wniosków, jaki dopuszcza prawo unijne, tj. do dnia 15 maja. Znalazło to również odzwierciedlenie w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 1551, z późn. zm.), który stanowi, że wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja.

Przepisy UE, tj. art. 13 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 przewidują również możliwość składania wniosków po wyznaczonym terminie, niemniej jednak w takim przypadku za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane są zmniejszenia należnej kwoty płatności o 1%. Jeżeli natomiast opóźnienie wynosi ponad 25 dni kalendarzowych, wniosek uznaje się za niedopuszczalny. Jednocześnie, powyższe obniżki nie mają zastosowania w przypadku działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. A zatem złożenie wniosku do 25 dni kalendarzowych po wyznaczonym terminie nie prowadzi do obniżki kwoty płatności, jeśli opóźnienie to jest wynikiem działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

Podkreślono zatem, że przyjęcie przepisów, które przesuwałyby termin składania wniosków o przyznanie płatności o miesiąc tj. do 15 czerwca każdego roku wymagałoby zmiany nie tylko przepisów krajowych, ale przede wszystkim zmiany przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie oraz akceptacji takiej zmiany przez większość państw członkowskich UE.

Dodatkowo, zdaniem resortu rolnictwa, zmiana terminu składania wniosków o przyznanie płatności może znacząco wpływać na weryfikację dotychczasowych terminów całości działań realizowanych przez agencję płatniczą w ramach obsługi wniosków, zarówno w ramach płatności bezpośrednich, jak i w ramach środków rozwoju obszarów wiejskich. Mając to na uwadze, zapoznano się również ze stanowiskiem i szczegółową oceną wnioskowanej przez izby rolnicze kwestii przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiedzialnego za prawidłową realizację i wydatkowanie środków finansowych pochodzących z budżetu UE.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: