| Autor: redakcja12

Wsparcie dla rolników z obszarów objętych ASF

Rolnicy z terenów objętych ASF (afrykańskim pomorem świń), którzy prowadzą chów lub hodowlę świń i zdecydują się na jej zaprzestanie, mogą składać od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie "Pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich".

Wsparcie dla rolników z obszarów objętych ASF
Wsparcie przyznawane jest w formie premii w wysokości 100 tys. zł rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który, m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do tego okresu, wlicza się również czas, w którym rolnik podlegał ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). O pomoc może się ubiegać osoba, która przez okres 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie wsparcia, nie prowadziła działalności gospodarczej.

Kolejny warunek przyznania premii dotyczy wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego. Nie może być ona większa niż 15 000 euro, a w przypadku prowadzenia produkcji zwierzęcej do wyliczenia tego wskaźnika nie bierze się pod uwagę danych wynikających z chowu lub hodowli świń. O 100 tys. premii może starać się osoba, która w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy otrzymała jednolitą płatność obszarową.  

 
Każdy wniosek zostanie poddany ocenie. Punkty będzie można otrzymać za:   
  • operacje realizowane przez beneficjenta, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat (3 punkty);  
  • innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności (2 punkty),
  • operacje realizowane w gminach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty),
  • operacje, które przewidywać będą utworzenie, poza etatem przewidzianym dla beneficjenta, dodatkowe miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (3-4 punkty),
  • operacje realizowane przez beneficjentów posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (1 punkt),
  • większą średnioroczną liczbę świń w stadzie (0-3 punkty).
Na podstawie liczby punktów sporządzone zostaną dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy - jedna dla województwa mazowieckiego, a druga łącznie dla pozostałych województw, w których znajdują się obszary objęte ASF.
 
Premia w wysokości 100 tys. zł. będzie wypłacana w dwóch ratach:
 
I - w wysokości 80 proc. premii - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana taka decyzja;
II - w wysokości 20 proc. premii - po realizacji biznesplanu.


Tagi:
źródło: