| Autor: redakcja1

Zalesienia 2018

Już wkrótce, bo od 1 czerwca br. biura powiatowe ARiMR przyjmować będą wnioski na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów z sukcesją naturalną. Nabór trwać będzie przez 2 miesiące tj. do 31 lipca. Zgodnie z założeniami tego działania składając wniosek, rolnik otrzymać może jednorazowe wsparcie na wykonanie zalesienia, a w kolejnych latach premię pielęgnacyjną (przez 5 lat) oraz premię zalesieniową (przez 12 lat).

Zalesienia 2018
Stawki na zalesienie zostały określone w następujących wysokościach:
  • wsparcie na zalesienie – jednorazowa płatność za wykonanie zalesienia w wysokości od 4 984 zł/ha do 7 385 zł/ha – w zależności od rodzaju gruntu, nachylenia powierzchni zalesionej, składu gatunkowego wykonanego zalesienia;
    - dodatkowo na ogrodzenie przysługuje płatność w wysokości 8,82 zł/mb lub na zabezpieczenie 3 palikami sadzonek na uprawie w wysokości 1 132 zł/ha - dotyczy kosztów założenia uprawy.
  • premia pielęgnacyjna - wypłacana na utrzymanie i pielęgnowanie uprawy w wysokości od 794 zł/ha/rok do 1 628 zł/ha/rok i ewentualną ochronę przed zwierzyną poprzez stosowanie repelentów - w wysokości 424 zł/ha/rok
  • premia zalesieniowa – stanowi rekompensatę utraconych dochodów z działalności rolniczej – 1 215 zł/ha/rok
Wsparcie na zalesienie jest przyznawane beneficjentowi do gruntów o powierzchni co najmniej 0,1 ha maksymalnie do 20 ha. Muszą one być zapisane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty orne lub sady lub grunty z sukcesją naturalną.
 
Niezbędnymi załącznikami do wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie są: kopia planu zalesienia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego, który sporządził ten plan, dokumenty potwierdzające własność gruntów i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli uzyskanie takiej decyzji dla planowanego wykonania zalesienia jest wymagane przepisami (obowiązek ten dotyczy sadów i gruntów z sukcesją naturalną) oraz ewentualne pisemne zgody małżonka rolnika i pozostałych współwłaścicieli.
 
Wśród wymienionych bardzo ważnym dokumentem jest plan zalesieniowy. Zawiera on szczegółowe informacje dotyczące wykonania zalesienia. Do sporządzenia tego planu nadleśniczy potrzebować będą m.in.: wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania. Jeśli brak tego planu potrzebne będzie zaświadczenie, że zalesienie danych gruntów nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zatem planując złożenie takiego wniosku powinniśmy zacząć od sprawdzenia w urzędzie gminy, czy otrzymanie takiego dokumentu jest możliwe.
 
Sadzenia lasu (zgodnie z planem zalesienia) należy dokonać:
  • jesienią w roku złożenia wniosku ( 2018r.), lub
  • wiosną roku następnego (2019r.)
Beneficjenci tego działania, najpóźniej do 10 czerwca przyszłego roku muszą złożyć zaświadczenie Nadleśniczego o wykonanym zalesieniu. Na tej podstawie ARiMR wyda decyzję przyznającą pomoc w zakresie zwrotu kosztów zalesienia. ARiMR ma na wydanie tej decyzji 60 dni od złożenia oświadczenia. Wypłata płatności następuje w terminie 30 dni od uprawomocnienia decyzji.
 
Wypłata premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej następuje w terminie do 30 czerwca – kolejnego roku.
 
Należy pamiętać, że przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej w piątym roku realizacji programu możliwa jest dopiero po przekwalifikowaniu przez Starostwo Powiatowe gruntu na grunt leśny. Jeżeli uprawa leśna zostanie zlikwidowana przed zakończeniem okresu trwania zobowiązania, wówczas rolnik ma obowiązek zwrotu wcześniej otrzymanej pomocy za cały okres jej pobierania.
 


Tagi:
źródło: