Znamy kolejność przysługiwania pomocy na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów"

Znamy kolejność przysługiwania pomocy ubiegającym się o wsparcie w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów", które finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020.

Znamy kolejność przysługiwania pomocy na

Kolejność przysługiwania pomocy finansowej dla grup producentów rolnych w ramach działania 9 PROW 2014-2020, została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1284).

  1. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania 9 "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego PROW 2014-2020 w województwie mazowieckim - otwórz
  2. Informacja o kolejności przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania 9 "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" objętego PROW 2014-2020  w pozostałych województwach - otwórz

Przypomnijmy, iż nabór wniosków na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów", został przeprowadzony od 30 września do 28 listopada 2016 r. Złożone wnioski zostały poddane ocenie punktowej. Na preferencyjne warunki w przyznawaniu pomocy mogły liczyć grupy producentów, jeżeli:

1) są zorganizowane w formie spółdzielni;


2) zrzeszają producentów w następujących kategoriach:

  • produkty wysokiej jakości objęte art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1305/2013, w szczególności rolnictwa ekologicznego,
  • świnie żywe, prosięta, warchlaki, mięso wieprzowe: świeże, chłodzone, mrożone,
  • bydło żywe: zwierzęta rzeźne lub hodowlane, mięso wołowe: świeże, chłodzone, mrożone,
  • owce lub kozy żywe, zwierzęta rzeźne lub hodowlane, wełna owcza lub kozia strzyżona potna, mięso owcze lub kozie: świeże, chłodzone, mrożone, skóry owcze lub kozie surowe (suszone),
  • miód naturalny lub jego produkty pszczele,
  • rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego,
  • szyszki chmielowe;

3) zrzeszają jak największą liczbę członków w danej kategorii;

4) zrzeszają producentów rolnych, których produkcja objęta została dobrowolnym ubezpieczeniem;

5) mają siedzibę w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym;

6) planują w ramach planu biznesowego inwestycje, które przyczyniają się do realizacji celu innowacyjności lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu czy ochrony środowiska;

7) zatrudniają na podstawie umowy o pracę co najmniej dwie osoby na pełne etaty lub jedną osobę niepełnosprawną.Tagi:
źródło: