| Autor: mikolaj

ARiMR: Od 2015 r. zmieniają się zasady udzielania wsparcia z budżetu krajowego

Wsparcie z budżetu krajowego jest realizowane przez Agencję, od 1994 roku, czyli od momentu jej powołania do życia. Zakres tzw. pomocy krajowej jest bardzo szeroki. Obejmuje on m.in. spłacanie za rolników części należnych bankom odsetek od przyznanych kredytów inwestycyjnych czy klęskowych, udzielanie gwarancji i poręczeń spłaty takich kredytów, a także kredytów studenckich oraz pokrywanie za rolników kosztów związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich.

ARiMR: Od 2015 r. zmieniają się zasady udzielania wsparcia z budżetu krajowego
Od 2015 roku w zasadach udzielania tego wsparcia zajdą zmiany. Wynikają one z konieczności dostosowania krajowych przepisów do rozwiązań obowiązujących w całej Unii Europejskiej, w zakresie udzielania pomocy publicznej w rolnictwie. Nowe zasady zostały zapisane w wydanym przez Radę Ministrów rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokument ten będzie obowiązywał w terminie 7 dni od daty jego opublikowania. W nowym akcie wykonawczym utrzymano większość rozwiązań przewidzianych w obowiązującym do tej pory rozporządzeniu ze stycznia 2009 r. Szczegółowe formy pomocy krajowej dostępnej od 2015 roku zostały omówione poniżej.

Kredyty preferencyjne

Zgodnie z zapisami nowego rozporządzenia, udzielanie kredytów preferencyjnych będzie ograniczone do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Pomoc dużym przedsiębiorstwom będzie możliwa do stosowania po notyfikacji Komisji Europejskiej.

1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie produktów rolnych, w przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków, w rybactwie śródlądowym

Przepisy nowego rozporządzenia umożliwiają sfinansowanie części kosztów inwestycji realizowanych w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie produktów rolnych, w przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków oraz w rybactwie śródlądowym przy udziale kredytu z dopłatą do oprocentowania. Zakres inwestycji objętych pomocą finansową, podobnie jak dotychczas, jest szeroki i umożliwia realizację większości inwestycji związanych z produkcją i przetwarzaniem produktów rolnych i rybnych, w tym również inwestycji związanych z zakupem użytków rolnych, realizowany w dwóch formach:

  • pomoc na zakup użytków rolnych finansowany kredytem w części nieprzekraczającej 10% kosztów inwestycji,
  • pomoc przeznaczona wyłącznie na zakup użytków rolnych w formule pomocy de minimis w rolnictwie, udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Kwoty kredytów z dopłatą do oprocentowania nie będą mogły przekroczyć:

  • gospodarstwo rolne - 5 mln zł i do 80% wartości inwestycji,
  • dział specjalny produkcji rolnej - 8 mln zł i do 70% wartości inwestycji,
  • rybactwo śródlądowe - 8 mln zł i do 70% wartości inwestycji,
  • przetwórstwo produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków - 16 mln zł i do 70% wartości inwestycji.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: