| Autor: redakcja1

COVID-19 u zwierząt futerkowych - kredyt zamiast odszkodowania

Zakażenie SARS-CoV-2 u norek jest nie tylko chorobą zakaźną zwierząt, ale też zoonozą (chorobą odzwierzęcą), stanowiącą w związku z tym zagrożenie zarówno dla zdrowia zwierząt, jak i poważane zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

COVID-19 u zwierząt futerkowych - kredyt zamiast odszkodowania
Miedzy innymi na podstawie analizy sytuacji epidemicznej w Niderlandach i Danii, jak również wyników kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną w gospodarstwach, w których utrzymywane są norki, celem zapobieżenia rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 na obszarze całego kraju, wprowadzono obowiązek zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek. Sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2, jak również stwierdzenie tego zakażenia u norek opracowany został w oparciu o zasady wskazane w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), które zostały określone w odniesieniu do chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania, bez względu na gatunek takich zwierząt.

Podstawę prawną prowadzenia badań kontrolnych zakażeń SARS-CoV-2 u norek utrzymywanych w gospodarstwach stanowi z kolei rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 2161, z poźn. zm.).

Próbki pobrane od norek badane są następnie w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach (PIWet-PIB), gdzie do wykrywania zakażeń SARSCoV- 2 u zwierząt wdrożono procedurę badawczą wykorzystującą technikę real time RT-PCR ukierunkowaną na wykrywanie 3 genów wirusa. Metoda ta została zwalidowana w odniesieniu do matryc zwierzęcych (również wymazy z gardła i odbytu oraz narządy zwierząt), a personel ją wykonujący posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem techniki real time RT-PCR. Powyższe gwarantuje, że badania są wykonywane z zachowaniem odpowiednich standardów gwarantujących profesjonalizm realizowanych w tym zakresie działań. Dodatkowo, PIWet – PIB zlecił potwierdzenie prawidłowości wyników badań uzyskanych w gospodarstwie utrzymującym norki poprzez udział w badaniu biegłości. Badanie przeprowadziło niezależne akredytowane laboratorium posiadające kompetencje w diagnostyce SARS-CoV-2. Wyniki uzyskanych porównań wskazały na 100% powtarzalność wyników, które uzyskał PIWet-PIB.

Istnieje także procedura pobierania i przesyłania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku wykrywania SARS-CoV-2 opracowana przez PIWet-PIB oraz Główny Inspektorat Weterynarii, przekazana przez Głównego Lekarza Weterynarii za pośrednictwem wojewódzkich lekarzy weterynarii, powiatowym lekarzom weterynarii, jak również lekarzom wolnej praktyki, która zawiera wytyczne, co do sposobu pobierania próbek, wskazując przede wszystkim na konieczność zachowania szczególnej ostrożności podczas pobierania próbek (maski, rękawiczki, kombinezony) oraz unikania możliwości kontaminacji próbek materiałem środowiskowym lub pochodzącym od ludzi. Ponadto, w lutym 2021 r., Główny Lekarz Weterynarii zalecił wyposażenie pracowników Inspekcji Weterynaryjnej wykonujących obowiązki służbowe w gospodarstwach utrzymujących norki, w tym czynności kontrolne, w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej, w szczególności kombinezony lub odzież ochronną, spełniające normy i posiadające odpowiedni stopień zabezpieczeń przeciwwirusowych, chroniący pracowników przed możliwością zakażenia SARS-CoV-2, co dodatkowo minimalizuje potencjalne ryzyko zanieczyszczenia próbek przez pobierające je osoby.

Dodatkowo, na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z § 28a ust. 1 pkt 7a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316, z późn. zm.) urzędowi lekarze weterynarii oraz osoby zatrudnione w Inspekcji Weterynaryjnej, wykonujące czynności związane z kontrolą występowania zakażenia SARS-CoV-2 u norek i zwalczaniem ognisk tej choroby zostały przewidziane do poddania szczepieniom ochronnym przeciwko COVID-19 w ramach etapu „0”, co dodatkowo wpłynie na ochronę pobieranych próbek przed ewentualną przypadkową kontaminacją.

Pragnę przy tym zapewnić, że pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej, którzy dokonali pobrania próbek w gospodarstwie utrzymującym norki amerykańskich, gdzie po raz pierwszy stwierdzono zakażenie, nie byli zakażeni SARS-CoV-2, co potwierdziły stosowane badania. Nie bez znaczenia pozostaje jednak fakt, że jedna z osób związanych z ww. gospodarstwem była równolegle zakażona SARS-CoV-2. Należy wskazać, że w Polsce potwierdzono tendencje epidemiczne z Danii i Niderlandów.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: