| Autor: redakcja1

Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.2 "Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków
Na co można składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie w ramach powyższego działania można składać na realizację następujących operacji:
  • wymianę biernych narzędzi połowowych używanych ze statku rybackiego o długości całkowitej równej lub mniejszej niż 12 metrów, przy użyciu którego jest wykonywane łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia nr 508/2014;
  • wymianę narzędzi połowowych używanych ze statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, o długości całkowitej powyżej 12 metrów.
Powyższa pomoc przyznawana jest na wymianę tego samego rodzaju sprzętu dla tego samego statku rybackiego, tylko raz w trakcie realizacji Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".
 
Kto może składać wnioski
 
Wnioski o dofinansowanie na realizację  operacji w ramach powyższego zakresu mogą składać:
  • właściciel  lub armator statku rybackiego, przy użyciu którego jest wykonywane rybołówstwo komercyjne, na działania, o których mowa w art. 38 ust. 1 rozporządzenia nr 508/2014.
    Statek rybacki, o którym mowa powyżej, powinien być zarejestrowany jako aktywny i powinien prowadzić działalność połowową na morzu przez co najmniej 60 dni w ciągu dwóch lat  kalendarzowych  poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie;
  • uznane organizacje producentów ryb i ich związki oraz organizacje międzybranżowe;
  • inne niż wymienione w poprzednim punkcie zarejestrowane organizacje reprezentujące producentów ryb.
Kiedy można złożyć wniosek
 
Wniosek o dofinansowanie dotyczący tego naboru można złożyć w terminie od dnia 4 maja 2018 r. do dnia 1 czerwca 2018 r. włącznie.
 
Sposób składania wniosków
 
Wniosek o dofinansowanie składa się do oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: