Ryby

 • 2018-06-09

  Stan zasobów ryb Bałtyku i zalecanych przez ICES dopuszczalnych połowach (TAC) w 2019 roku

  Międzynarodowa Rada do Badań Morza (ICES) 31 maja ogłosiła najnowsze wyniki badań stanu zasobów podstawowych gatunków ryb eksploatowanych na Bałtyku oraz przedstawiła zalecenia odnośnie wielkości kwot połowowych w roku 2019 (ICES, 2018).

 • 2018-05-26

  Ceny ryb, owoców morza i ich przetworów

  W pierwszych miesiącach 2018 r. zmiany cen zbytu ryb i przetworów rybnych były nieznaczne. W lutym 2018 r. w porównaniu z grudniem 2017 r. ceny zmalały o 0,1%.

 • 2018-05-15

  Większe połowy ryb na Bałtyku

  W I kwartale 2018 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 60,6 tys. t i były o 2,2% wyższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2018-05-10

  Handel rybami i ich produktami

  W styczniu 2018 r., spośród podstawowych grup produktów, wzrósł eksport przetworów i konserw z ryb o 12,7% do 12,07 tys. t.

 • 2018-04-24

  Wzrost połowów ryb na Bałtyku

  W miesiącach styczeń-luty2018 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 39,6 tys. t i były o 42,6% wyższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2018-04-23

  Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.2 "Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego,...

 • 2018-04-04

  Zatopiona w Bałtyku amunicja chemiczna i ryby

  Problem wpływu amunicji chemicznej na ekosystem Morza Bałtyckiego, na choroby ryb a nawet na zagrożenie zdrowia konsumentów tych ryb co pewien czas powraca na łamy mediów.

 • 2018-04-03

  Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

  W ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, w zakresie działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę" zmieniły się kwoty limitów środków finansowych.

 • 2018-04-03

  Spadek połowów ryb na Bałtyku

  W 2017 r., jak wynika ze wstępnych danych, połowy ryb na Bałtyku wyniosły 136,85 tys. t i były o 1,3% niższe niż w roku poprzednim.

 • 2018-03-30

  Produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza

  W 2017 r. produkcja ryb, przetworów rybnych i owoców morza w dużych zakładach przemysłu rybnego wyniosła 443,08 tys. t i była o 1,1% niższa niż w roku poprzednim.

 • 2018-03-14

  Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1 "Plany produkcji i obrotu"

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.1 "Plany produkcji i obrotu". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

 • 2018-02-11

  Motela, Enchelyopus cimbrius (Linnaeus, 1766) jako przypadkowy przyłów w połowach rybackich

  Obowiązujący od 1 stycznia 2015 r. tzw. zakaz odrzutów, czyli obowiązek wyładunku, wprowadzony rozporządzeniem PE i Rady 1380/2013 w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa nie dotyczy moteli. Natomiast dotyczy gatunków eksploatowanych rybacko, których połowy w Morzu Bałtyckim są limitowane w skali roku (połowy regulowane kwotami), tj. śledzia, szprota, łososia, dorsza, a od 1...