Ryby

 • 2018-09-04

  Poddziałanie 1.4.3 "Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione"

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 "Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej", na poddziałanie 1.4.3 "Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione"....

 • 2018-07-03

  Wzrost połowów ryb na Bałtyku

  W okresie styczeń-kwiecień 2018 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 86,1 tys. t i były o 14,5% wyższe niż w porównywalnym czasie roku wcześniejszego.

 • 2018-07-01

  Handel rybami i ich przetworami

  W I kwartale 2018 r., spośród podstawowych grup produktów, zwiększono eksport przetworów i konserw z ryb o 5,4% do 38,1 tys. t, przy podobnym jak rok wcześniej wywozie ryb wędzonych - 14,3 tys. t i 1,7% obniżce sprzedaży filetów i mięsa z ryb - 23,2 tys. t.

 • 2018-06-27

  Niewielka ryba w dobrych rękach

  Choć nie jest wielka, to jest na wagę złota. Strzebla błotna to ryba z rodziny karpiowatych, która jest w centrum uwagi leśników i służb ochrony przyrody. Każde miejsce jej bytowania jest chronione, a jedno z nich znajduje się w Nadleśnictwie Grodzisk.

 • 2018-06-09

  Stan zasobów ryb Bałtyku i zalecanych przez ICES dopuszczalnych połowach (TAC) w 2019 roku

  Międzynarodowa Rada do Badań Morza (ICES) 31 maja ogłosiła najnowsze wyniki badań stanu zasobów podstawowych gatunków ryb eksploatowanych na Bałtyku oraz przedstawiła zalecenia odnośnie wielkości kwot połowowych w roku 2019 (ICES, 2018).

 • 2018-05-26

  Ceny ryb, owoców morza i ich przetworów

  W pierwszych miesiącach 2018 r. zmiany cen zbytu ryb i przetworów rybnych były nieznaczne. W lutym 2018 r. w porównaniu z grudniem 2017 r. ceny zmalały o 0,1%.

 • 2018-05-15

  Większe połowy ryb na Bałtyku

  W I kwartale 2018 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 60,6 tys. t i były o 2,2% wyższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2018-05-10

  Handel rybami i ich produktami

  W styczniu 2018 r., spośród podstawowych grup produktów, wzrósł eksport przetworów i konserw z ryb o 12,7% do 12,07 tys. t.

 • 2018-04-24

  Wzrost połowów ryb na Bałtyku

  W miesiącach styczeń-luty2018 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 39,6 tys. t i były o 42,6% wyższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2018-04-23

  Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.2 "Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego,...

 • 2018-04-04

  Zatopiona w Bałtyku amunicja chemiczna i ryby

  Problem wpływu amunicji chemicznej na ekosystem Morza Bałtyckiego, na choroby ryb a nawet na zagrożenie zdrowia konsumentów tych ryb co pewien czas powraca na łamy mediów.

 • 2018-04-03

  Inwestycje produkcyjne w akwakulturę

  W ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", w ramach Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, w zakresie działania 2.3 "Inwestycje produkcyjne w akwakulturę" zmieniły się kwoty limitów środków finansowych.