Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników w 2018 r.

W 2018 roku zgłoszono do Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych KRUS 15 295 wypadków, o 2 866 (15,8%) mniej niż w 2017 roku.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników w 2018 r.
Za wypadki przy pracy rolniczej, w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, uznano 14 998 zdarzeń – o 2 214 (12,9%) mniej niż w poprzednim roku.

Wypłacono 11 861 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej, tj. o 1 389 (10,5%) mniej niż w 2017 roku.

Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek wypadków z grup:
  • „upadek osób” – 5 711 poszkodowanych, co stanowiło 48,1% wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań,
  • „pochwycenia, uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń” – 1 459 poszkodowanych, tj. 12,3% wypadków,
  • „uderzenie, przygniecenie bądź pogryzienie przez zwierzęta” – 1 330 poszkodowanych, tj. 11,2% wypadków.
W większości przypadków (63,3% zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań)
orzeczono uszczerbek na zdrowiu nie przekraczający 5%.

Wskaźnik wypadkowości w rolnictwie indywidualnym w 2018 roku wyniósł 9,5 wypadków na 1 000 ubezpieczonych. Najwyższą wypadkowość odnotowano w województwach: kujawskopomorskim (11,9), wielkopolskim (11,6), podlaskim (11,4), warmińsko-mazurskim (11,3), lubelskim (11,2) a najniższą w województwach: śląskim (5,2), zachodniopomorskim (6,2), opolskim (6,4) i małopolskim (7,1).

W 2018 roku odnotowano 81 wypadków śmiertelnych, o 12 (17,4%) więcej niż w 2017 roku.

Liczba wypadków śmiertelnych przypadająca na 100 000 ubezpieczonych w 2018 roku wynosiła 6,5 tj. o 1,6 więcej niż w 2017 roku.

Zgłoszono 440 wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek choroby zawodowej, o 41 (10,3%) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydano 124 decyzje odmowne i 337 przyznających. W porównaniu do roku 2017 zwiększyła się liczba decyzji odmownych o 8 (6,9%), a decyzji przyznających o 44 (15%). Odnotowano: 299 chorób zakaźnych (głównie boreliozę), 24 choroby układu oddechowego, 8 przypadków chorób obwodowego układu nerwowego oraz układu ruchu wywołanych sposobem wykonywania pracy, 5 przypadków chorób skóry i 1 przypadek obustronnego trwałego odbiorczego ubytku słuchu.


Tagi:
źródło: