| Autor: mikolaj

Banki mogą udzielać kredytów, gdzie zabezpieczenie stanowi hipoteka na nieruchomości rolne

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Nieruchomości Rolnych z przedstawicielami Związku Banków Polskich.

Banki mogą udzielać kredytów, gdzie zabezpieczenie stanowi hipoteka na nieruchomości rolne

Jak informuje resort rolnictwa, podczas spotkania poruszono najważniejsze kwestie związane z ustanawianiem i egzekwowaniem zabezpieczających kredyty hipotek na nieruchomościach rolnych, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Przedstawiciele Związku Banków Polskich:


1) poinformowali, że powołana została grupa robocza złożona z ekspertów bankowych, której celem jest wypracowanie rekomendacji dla środowiska bankowego odnośnie stosowania ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. oraz przygotowanie propozycji, które pozwoliłyby na uniknięcie negatywnych konsekwencji gospodarczych, a jednocześnie nie naruszałyby zasadniczych rozwiązań przyjętych w tej ustawie;

2) wskazali, że pojawiające się problemy przy udzielaniu kredytów na realizację inwestycji na nieruchomościach rolnych dotyczą głownie:

a) nieruchomości rolnych o powierzchniach mniejszych niż 0,3 ha;

b) braku możliwości wpisania w początkowym okresie kredytowania docelowej wartości hipoteki, uwzględniającej przyszłą wartość  inwestycji na nieruchomości rolnej, w związku z wprowadzonym art. 68 ust. 2a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, zgodnie z którym suma hipoteki na nieruchomości rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, nie może przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości ustalonej na dzień ustanowienia hipoteki,

c) trudności związanych z wyegzekwowaniem należności za niespłacony kredyt, którego zabezpieczeniem była hipoteka na nieruchomości rolnej, ze względu na przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które dopuszczają nabycie nieruchomości rolnych (nawet w postępowaniu egzekucyjnym) przede wszystkim przez rolnika indywidualnego.

Po wyjaśnieniach udzielonych przez strony spotkania uzgodniono, że:

1) banki mogą udzielać kredytów, gdzie zabezpieczenie stanowi hipoteka na nieruchomości rolnej, ale suma hipoteki nie może przewyższać wartości rynkowej tej  nieruchomości ustalanej na dzień ustanowienia hipoteki,

2) wystosowana zostanie rekomendacja do banków, aby zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw umowy kredytowe były dalej realizowane na dotychczasowych zasadach,

3) nie ma przeszkód w skutecznej egzekucji należności banku za niespłacony kredyt, którego zabezpieczeniem była hipoteka na nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, gdyż nieruchomość taka może być nabyta przez każdy podmiot bez ograniczeń,

4) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi po analizie bieżącej sytuacji oraz wysłuchaniu uwag zgłoszonych przez przedstawicieli Związku Banków Polskich przedstawi projekt rozwiązań legislacyjnych w poruszonych na spotkaniu kwestiach.Tagi:
źródło: