| Autor: mikolaj

KRUS: Potrącanie z emerytur i rent rolniczych zaliczek na podatek dochodowy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zobowiązana jest (jako płatnik świadczeń) do pobierania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent. Zaliczki te ustala się na podstawie art. 32 ustawy, z uwzględnieniem skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy.

KRUS: Potrącanie z emerytur i rent rolniczych zaliczek na podatek dochodowy

Potrącanie z emerytur i rent rolniczych zaliczek na podatek dochodowy

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy w roku podatkowym 2015 obowiązuje analogiczna, jak w roku 2014  skala podatkowa, tj.:

  • do kwoty 85.528 zł - podatek wynosi 18% podstawy obliczenia podatku minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr,
  • ponad 85.528 zł - podatek wynosi 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł.

Miesięczna kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek wynosi 46 zł 33 gr, a roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku – 3.091 zł.

Prezentowana skala podatkowa oznacza, że od 1 stycznia 2015 r. – analogicznie, jak przed tą datą – jednostki terenowe KRUS pobierają miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych w kwocie równej 18% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek, tj. 46 zł 33 gr.

Jeżeli emeryt/rencista (sumując świadczenia od początku roku) przekroczy dochód 85.528 zł, wówczas od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie, zaliczka będzie wynosiła nie 18% lecz 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Natomiast świadczenia wypłacane w niskich kwotach (uniemożliwiających potrącanie zaliczek na podatek dochodowy, tj. do 257 zł miesięcznie), których suma w ciągu roku nie przekroczy 3.091 zł, nie powodują obowiązku opłacania podatku dochodowego i nie są z nich potrącane żadne zaliczki na ten podatek.

Ponadto zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) KRUS oblicza i pobiera z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru składki; z tym, że 7,75% podstawy wymiaru składki pokrywane jest z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1,25% podstawy wymiaru składki potrącane jest z kwoty netto emerytury lub renty.

Przejdź na następną stronę by obejrzeć przykłady obliczania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2015 r....Tagi:
źródło: