| Autor: mikolaj

MRiRW ws. zasiłku pogrzebowego z ubezpieczenia społecznego rolników

Na wniosek Prezydium Rady do spraw Kobiet z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych 14 sierpnia 2014 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o inicjatywę ustawodawczą w celu zmiany przepisów dotyczących zasiłku pogrzebowego z KRUS.

MRiRW ws. zasiłku pogrzebowego z ubezpieczenia społecznego rolników

Zasiłek pogrzebowy

Obowiązujące przepisy pod tym względem traktują gorzej rolników, niż osoby w ZUS. Odpowiadając resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z art. 77 i 78 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. „ poz. 1403, z późn. zm.) zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu w razie śmierci:
 • ubezpieczonego,
 • osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 • członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2.

Członkami rodziny, o których mowa w pkt 4, są osoby wymienione w art. 67, tj. następujący członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,
 • małżonek (wdowa i wdowiec),
 • rodzice (w tym również ojczym i macocha).

Przy ustalaniu prawa do zasiłku pogrzebowego (odmiennie niż przy ustalaniu prawa do renty rodzinnej) nie jest wymagany od wnuków i rodzeństwa warunek przyjęcia na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r., poz. 1403, z późn. zm) zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci:

 • ubezpieczonego, nie wyłączając osoby podlegającej tylko ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu,
 • uprawnionego do emerytury lub renty z ubezpieczenia,
 • członka rodziny osoby, o której mowa w pkt 1 lub 2, pozostającego na jej utrzymaniu i spełniającego warunki do renty rodzinnej,
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia, lecz spełniała warunki do jej przyznania i pobierania.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!