Więcej rolników zainteresowanych ubezpieczeniami od ryzyka suszy

Resort rolnictwa zauważa, że zainteresowanie jeżeli chodzi o suszę, to zainteresowanie w porównaniu do analogicznego okresu wzrosło 5-krotnie, to dobrze, choć startujemy z niskiego poziomu. Dotychczas od suszy ubezpieczało się jednak niewielu rolników, więc taki wzrost nie wprowadza oczywiście powszechności tego ubezpieczenia – powiedział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

Więcej rolników zainteresowanych ubezpieczeniami od ryzyka suszy
Naszym zdaniem, rolnicy chętniej by ubezpieczali swoje uprawy, gdyby zakłady ubezpieczeniowe rzetelnie podchodziły do szacowania strat i wypłat odszkodowań za straty spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Ubezpieczalnie chętnie zawierają polisy ubezpieczeniowe, jednak z wypłatą rekompensat nie jest już tak kolorowo. Zakłady robią wszystko aby uniknąć wypłaty odszkodowań. Jeżeli tutaj nie zostanie wprowadzone przez Państwo jakieś systemowe i kompleksowe rozwiązanie,  to raczej nic się nie zmieni. Temat ten było szeroko dyskutowany podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w dniu 26 kwietnia br.

Rolnicy chcący ubezpieczyć się powinni pamiętać, żeby zawrzeć polisy ubezpieczeniowe zanim wystąpi dane niekorzystne zjawisko atmosferyczne np. susza, gdyż po wystąpieniu zjawiska zakłady już nie będą ubezpieczać.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 Listopada 2021 R., w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r.  przedstawiają się następująco:

Maksymalne sumy ubezpieczenia w roku 2022 do 1 ha upraw rolnych wynoszą:
 • 20 300 zł – dla zbóż,
 • 11 400 zł – dla kukurydzy,
 • 12 700 zł – dla rzepaku i rzepiku,
 • 48 000 zł – dla chmielu,
 • 34 900 zł – dla tytoniu,
 • 235 300 zł – dla warzyw gruntowych,
 • 106 700 zł – dla drzew i krzewów owocowych,
 • 60 200 zł – dla truskawek,
 • 38 600 zł – dla ziemniaków,
 • 10 000 zł – dla buraków cukrowych,
 • 16 000 zł – dla roślin strączkowych.

W 2022 r. maksymalne sumy ubezpieczenia do 1 sztuki zwierzęcia wynoszą:
 • 10 000 zł - dla bydła
 • 12 300 zł – dla koni,
 • 920 zł – dla owiec,
 •  700 zł – dla kóz,
 • 53 zł – dla kur, perlic i przepiórek,
 •  65 zł – dla kaczek,
 •  250 zł – dla gęsi,
 • 150 zł – dla indyków,
 • 1100 zł – dla strusi, 1600 zł – dla świń.

Z wyjaśnień Ministerstwa wynika, że maksymalne sumy ubezpieczenia zostały wyliczone na podstawie danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2020 i pierwsze półrocze 2021 r. oraz danych przekazanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej za rok 2020 i prognoz na lata 2021-2022. Kwoty ubezpieczenia dla poszczególnych grupach lub gatunków upraw rolnych są iloczynem maksymalnych cen rynkowych w danej grupie lub gatunkach upraw oraz maksymalnego osiąganego w Polsce plonu w danej uprawie lub grupie upraw albo przeciętnej wartości rynkowej zwierzęcia.

Dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia: upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych – wynosi 65% składki do 1 ha upraw. W przypadku zwierząt: bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń – wynosi 65% składki do 1 sztuki.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z ośmioma zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie stosowania w 2022 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, tj.:
 • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
 • Generali Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • AGRO Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
 • InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie,
 • TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
 • VH VVaG Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce z siedzibą w Poznaniu,
 • Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie.Tagi:
źródło: