Wniosek KRIR o możliwość pozostania na KRUSie beneficjentów Pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności

Zgodnie z rozporządzeniem, pomoc finansową przyznaje się osobie fizycznej, która m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik rolnika, nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Wniosek KRIR o możliwość pozostania na KRUSie beneficjentów Pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności
Jeśli wnioskodawca otrzyma pomoc w ramach ww. poddziałania, jest zobowiązany m.in. do zarejestrowania działalności gospodarczej (przed złożeniem wniosku wypłatę I raty pomocy) oraz zmiany systemu ubezpieczeniowego, tj. podlegania ubezpieczeniu społecznemu na zasadach ogólnych (najpóźniej przed ubieganiem się o wypłatę II raty pomocy). Należy podkreślić, że zobowiązania do podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niepodlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników do dnia upływu okresu związania celem dla beneficjentów ww. poddziałania zostały określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Warunki udzielania pomocy kierują ją do osób prowadzących działalność rolniczą, które poprzez podejmowanie działalności gospodarczej (pozarolniczej) decydują się na reorientację zawodową (rezygnują z działalności rolniczej bądź traktują ją jako działalność dodatkową do działalności gospodarczej).Jednocześnie zgodnie z ustawą, w przypadku gdy w okresie obowiązywania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii beneficjent nie spełnia warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy lub nie realizuje innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą, możliwe jest spełnienie przez niego tych warunków lub zrealizowanie zobowiązań w terminie późniejszym, uzgodnionym odpowiednio z organem, który przyznał tę pomoc (dyrektor oddziału regionalnego ARiMR).

Należy przy tym dodać, iż ze względu na ostatni etap wdrażania PROW 2014-2020, nie przewiduje się zmian w zakresie kluczowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy (w tym kwestii dotyczących podlegania ubezpieczeniu społecznemu) określonych w dokumencie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w tym instrumencie wsparcia.


Tagi:
źródło: