| Autor: mikolaj

Prezydent podpisał ustawę o lasach

W dniu 12 lutego 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie ustawy o lasach.

Prezydent podpisał ustawę o lasach
W informacji w sprawie ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach czytamy:

Podstawowym celem przedłożonej nowelizacji jest ujednolicenie zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe [dalej jako: Lasy Państwowe], między innymi poprzez dostosowanie zasad gospodarki finansowej tej jednostki do aktualnych wymogów ustawy o rachunkowości, oraz stworzenie mechanizmu prawnego umożliwiającego dokonywanie przez Lasy Państwowe wpłat do budżetu państwa. Ustawa wprowadza również zmiany przepisów dotyczących planu urządzenia lasu.

Pierwszemu ze wskazanych celów, tj. ujednoliceniu zasad gospodarki finansowej w Lasach Państwowych, służyć ma wprowadzenie przepisu, w myśl którego zasady (politykę) rachunkowości dla wszystkich jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych ustalać będzie Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, podczas gdy na gruncie obowiązujących przepisów zasady te mogły być ustalane również przez nadleśniczych. Ponadto do ustawy dodano przepis stanowiący expressis verbis, że Lasy Państwowe prowadzą rachunkowość według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 i 613). Nowelizując przepisy dotyczące gospodarki finansowej w Lasach Państwowych zachowano przy tym w mocy regulację, zgodnie z którą Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywają koszty działalności z własnych przychodów.

Druga z wprowadzanych zmian dotyczy instytucji prawnej jaką jest plan urządzenia lasu. Plany urządzenia lasu stanowią jeden z istotnych elementów ochrony lasów i gospodarowania ich zasobami. Są to podstawowe dokumenty gospodarki leśnej opracowywane dla konkretnego obiektu, które zawierają opis i ocenę lasu, a także cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. W myśl obowiązujących przepisów plan urządzenia lasu powinien zawierać m. in. określenie zadań dotyczących ilości przewidzianego do pozyskania drewna, określonego etatem miąższościowym użytków głównych (rębnych i przedrębnych). Suma etatów użytkowania rębnego i przedrębnego traktowana jest zatem łącznie jako wielkość, którą w nadleśnictwie można przekroczyć tylko w związku ze szkodą lub klęską żywiołową. W uchwalonej obecnie ustawie przyjęto regulację, w myśl której plan urządzenia lasu powinien zawierać m. in. określenie zadań dotyczących ilości przewidzianego do pozyskania drewna, określonego oddzielnie jako etat miąższościowy użytków rębnych oraz etat powierzchniowy użytków przedrębnych. Oddzielne rozliczanie miąższościowego etatu użytkowania rębnego ma pozwolić na pełne wykonywanie  zadań z zakresu użytkowania rębnego i przedrębnego zgodnie z potrzebami hodowlanymi. Przekroczenie etatu w użytkach rębnych ponad wielkość określoną w planie urządzenia lasu będzie możliwe, tak jak dotychczas, w przypadku wystąpienia szkody lub klęski żywiołowej. W powyższym zakresie ustawa przewiduje również przepisy przejściowe, w myśl których plany urządzenia lasu zatwierdzone przed dniem wejścia w życie nowelizacji zachowują ważność przez okres na jaki zostały zatwierdzone, natomiast do planów sporządzonych ale niezatwierdzonych przed dniem wejścia w życie przedłożonej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!