| Autor: redakcja3

Dodatkowe pieniądze na cele rolicze

Z budżetu Województwa Lubuskiego można uzyskać odrębne środki pieniężne związane z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Środki te przeznacza się na finansowanie niżej wymienionych zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 nr 121 poz. 1266) według stawek:

Dodatkowe pieniądze na cele rolicze
1) budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 50.000 zł do budowy lub modernizacji 1 kilometra  drogi dojazdowej do gruntów rolnych, nie więcej niż 50% udokumentowanych kosztów netto realizacji zadania,

2) budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji – do 50% udokumentowanych kosztów netto zadania,

3) użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie – przyjmuje się możliwość użyźniania gleb o niskiej wartości produkcyjnej, odłogowanych przez minimum  5 lat, w celu ich przywrócenia do normalnej produkcji rolniczej - dofinansowanie do zakupu nawozów wapniowych w wysokości 290 zł do 1 hektara gruntu ornego oraz 145 zł do 1 hektara użytku zielonego, nie więcej niż 50% udokumentowanych kosztów brutto związanych z wapnowaniem gruntów,

4) rekultywacja na cele rolnicze gruntów, o których mowa w art. 20 ust.2 ustawy, które utraciły lub zmniejszyły wartość użytkową wskutek działalności nieustalonych osób, w wyniku klęsk żywiołowych lub ruchów masowych - 100% udokumentowanych przez wnioskodawcę kosztów brutto realizacji zadania,

5) rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych do 30% udokumentowanych przez wnioskodawcę kosztów netto realizacji zadania,
6) przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych, utrzymanie w stanie sprawności technicznej urządzeń przeciwerozyjnych do 30% udokumentowanych przez wnioskodawcę  kosztów netto realizacji zadania,

7) zwrot kosztów zakupu nasion i sadzonek, o którym mowa w art. 15 ust.2 ustawy - 100% udokumentowanych przez wnioskodawcę kosztów brutto realizacji zadania,

8) odszkodowanie o którym mowa w art. 15 ust.3 ustawy,

9) wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych – do 50% udokumentowanych przez wnioskodawcę  kosztów netto realizacji zadania,

10) wykonywanie badań płodów rolnych uzyskiwanych na obszarach ograniczonego użytkowania, o których mowa w art. 16 ustawy, oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych - 100% udokumentowanych przez wnioskodawcę  kosztów brutto realizacji zadania,

11) wykonywanie zastępcze obowiązków określonych w ustawie art. 15 ust.5 - 100% udokumentowanych przez wnioskodawcę kosztów brutto realizacji zadania,

12) rekultywacja nieużytków i użyźnianie gleb na potrzeby nowo zakładanych rodzinnych ogrodów działkowych – do 30% udokumentowanych przez wnioskodawcę kosztów netto realizacji zadania,

13) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, do wysokości 5 % rocznych dochodów, o których mowa w art. 22b ust. 1 ustawy – do 50% udokumentowanych przez wnioskodawcę  kosztów netto realizacji zadania.
W przypadku zadań, o których mowa w pkt 1 i 2, a które usuwają szkody powstałe w wyniku lokalnych klęsk żywiołowych dotacja może być zwiększona do 70% kosztów zadania.

Zarząd może również w indywidualnie uzasadnionych przypadkach zwiększyć ustalone stawki jednostkowego dofinansowania.

Wnioski o przyznanie środków budżetu województwa na dofinansowanie ww. zadań składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego lub korespondencyjnie w terminie od 1 stycznia do końca lutego roku, w którym środki będą wykorzystywane.

Termin ten nie dotyczy zadań określonych w pkt 7, 8, i 11, w przypadku których wnioski mogą być składane bezterminowo.

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, kierując się stanem posiadanych środków budżetu województwa oraz przewidywanych wpływów, jak również obowiązującymi przepisami w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa, przedstawia Zarządowi projekt uchwały zawierający propozycję podziału środków budżetu województwa. Następnie Zarząd podejmuje uchwałę zatwierdzającą plan podziału środków budżetu województwa na dany rok, po czym Departament zawiadamia Wnioskodawcę o kwocie przyznanych środków z budżetu województwa.

W 2012 roku Zarząd Województwa Lubuskiego rozdysponował ok. 1 mln zł, wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski na formularzach w terminie od 1 stycznia do końca lutego br.

Więcej informacji dotyczących zasad i trybu postępowania w zakresie środkami budżetu Województwa Lubuskiego związanymi z wyłączeniem gruntów do produkcji rolniczej oraz formularze wniosków na poszczególne zadania można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zakładce „Jak załatwić sprawę?”


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!