| Autor: redakcja1

Posiedzenie Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej

Posiedzenie Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej LIR odbyło się w dniu 27 kwietnia 2012r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Drezdenku. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy Gminy Drezdenko oraz zaproszeni goście.

Posiedzenie Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej

Po otwarciu spotkania i powitaniu jego uczestników przez przewodniczącego Rady, członka Zarządu LIR Stanisława Madeja, głos zabrała Agnieszka Stocka-Jankowska, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Strzelcach Kraj. Poinformowała o procedurach związanych z udzielaniem przez  Agencję pomocy rolnikom w których  gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania. Wnioski o pomoc będzie można składać od 2 maja do 1 czerwca br. Do wniosku rolnik jest zobowiązany dołączyć oświadczenie o poniesionej szkodzie lub kopię protokołu z oszacowania strat sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę. Udzieliła także informacji o nowej kampanii składania wniosków o płatności obszarowe, za 2012 rok. Nowelizacja ustawy o płatnościach bezpośrednich umożliwia odstąpienie Agencji od wysyłania rolnikom decyzji o przyznaniu płatności. Dotyczy to przypadków gdzie nie będzie nieprawidłowości i naruszeń. Na każde żądanie producenta rolnego złożone na piśmie będzie wydawana taka decyzja. Na zapytanie na temat stosowania modulacji, nie udzieliła informacji ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma jednoznacznych przepisów na temat stosowania redukcji płatności.

Następnie Michał Marzewski, przedstawiciel GNiAZ w Strzelcach Kraj. omówił nowe uregulowania i zasady nabywania gruntów rolnych wprowadzone mocą nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, co obowiązuje już od 3 grudnia 2011r. Zgodnie z w/w nowelą istnieje możliwość zorganizowania przetargu ograniczonego dla osób posiadających kwalifikacje rolnicze a nie posiadających gospodarstwa. Agencja ma możliwość rozłożenia ceny sprzedaży gruntów na raty z oprocentowaniem 2 % w skali roku, co jest zaliczane do pomocy publicznej de minimis.

Stanisław Bąkowski reprezentujący Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. przedstawił formy ochrony przyrody, a następnie poinformował o procedurach związanych z tworzeniem planów ochrony oraz planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Przygotowany projekt takiego planu przedkładany jest do konsultacji społecznej, i na tym etapie można jeszcze wnosić uwagi, opinie. Poinformował również o różnicach w zakresie wymogów pomiędzy formami ochrony przyrody a obszarami Natura 2000, gdzie ustalany jest jedynie przedmiot ochrony a tam – chroniony jest teren i wprowadzone są określone zakazy.

Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak (przybył na obrady nieco później ponieważ uczestniczył w uroczystościach zakończenia roku szkolnego dla klas maturalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych), przedstawił Gminę Drezdenko i warunki gospodarowania oraz poinformował o zgłoszeniu się inwestora z zamiarem instalacji biogazowi w powiecie strzelecko-drezdeneckim, z dużym prawdopodobieństwem w Gminie Drezdenko.    

Krzysztof Węgrzyn Powiatowy Lekarz Weterynarii, nawiązując do raportu o stosowaniu mączek mięsno-kostnych  w żywieniu zwierząt gospodarskich, przestrzegał o grożących sankcjach oraz apelował aby kupować paszę z pewnych źródeł. Omówił nieprawidłowości jakie mają miejsce w rejestrach Systemu IRZ. Nie wszyscy rolnicy wywiązują się z obowiązku zgłaszania upadków bydła oraz uboju cieląt na własny użytek. Przypominał o obowiązku posiadania świadectwa pochodzenia zwierząt w przypadku przemieszczania trzody chlewnej z innych stad.

W dyskusji rolnicy podnosili, że ich zdaniem zbyt rygorystycznie egzekwowane są wymogi weterynaryjne w gospodarstwach przez inspektorów weterynaryjnych.


 Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!