| Autor: mikolaj

KRIR ws. motocrossu na terenach rolniczych

Zarząd KRIR w dniu 17 września 2014 r. zwrócił się do resortu infrastruktury i rozwoju, na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej, w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmiany prawa i ustalenia obowiązku rejestracji każdego pojazdu silnikowego w związku z problemem motocrossu na polach, łąkach i w lasach. W odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR, Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przedstawił w dniu 24 października 2014 r. swoje wyjaśnienia.

KRIR ws. motocrossu na terenach rolniczych

Motocross na polach, łąkach i w lasach

Stosownie do art. 71 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.) jednym z warunków dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego na drogach publicznych jest jego rejestracja. Obowiązkowi rejestracji i sprawdzenia spełnienia warunków dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego podlega pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej, motorower i przyczepa. Przepis ten dotyczy również motocykli i pojazdów czterokołowych (tzw. „quadów"), które są pojazdami samochodowymi w rozumieniu ww. ustawy.

W kwestii poruszania się pojazdami poza drogami publicznymi należy wskazać, że stosownie do art. 8 ust. I ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.), drogi (również w obszarach leśnych), parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi. Przepisy ww. ustawy Prawo o ruchu drogowym stosuje się również na drogach wewnętrznych, zgodnie z art. 1 ust. 2 tej ustawy, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz w zakresie wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

Istotne jest, że przepisy art. 129c, 129e i 129f ustawy Prawo o ruchu drogowym nadają strażnikom leśnym i funkcjonariuszom Straży Parku uprawnienia do kontroli kierujących pojazdami, niestosujących się do przepisów lub znaków drogowych obowiązujących na terenach lasów lub parków narodowych, dotyczących zakazu wjazdu, zatrzymywania się lub postoju pojazdów. Przy tym dla kierujących pojazdami, popełniających ww. wykroczenia, ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń przewiduje karę grzywny lub karę nagany. Również w przypadku niezachowania należytej ostrożności, poza drogami publicznymi, czym powoduje się zagrożenie bezpieczeństwa innej osoby, kierujący pojazdem może zostać pociągnięty do odpowiedzialności (art. 98 Kodeksu wykroczeń).

W ocenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju istotą problemu nie jest kwestia oznakowania i rejestracji pojazdów, która rozwiązana jest w przepisach o ruchu drogowym w sposób zgodny z europejskimi procedurami systemu dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego. Przedstawiony problem dotyczy nagminnego i świadomego łamania istniejących przepisów oraz zakazów wjazdów na tereny leśne przez kierujących pojazdami, a kluczowe dla jego rozwiązania powinno być skuteczne wykorzystanie dotychczasowych uprawnień właściwych służb i wynikające z tego dla popełniających wykroczenia poczucie nieuchronności kary. Pomocne mogłyby być także działania edukujące społeczeństwo w zakresie korzystania z terenów leśnych lub parków narodowych, jak również konsekwencji nieprzestrzegania przepisów dotyczących tego korzystania, prowadzone przez właścicieli lub zarządców tych terenów.


Tagi:
źródło: