Nabór wniosków w ramach programu wsparcia reform strukturalnych

Jest możliwość uzyskania wsparcia w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych – inicjatywy finansowanej ze środków europejskich.

Nabór wniosków w ramach programu wsparcia reform strukturalnych
Głównym założeniem Programu jest wsparcie reform instytucjonalnych, administracyjnych oraz reform strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy w państwach członkowskich. Działania te mają być ukierunkowane na zwiększenie spójności, wydajności, konkurencyjności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego a co za tym idzie w konsekwencji na tworzenie nowych miejsc pracy.
 
Wnioski przygotowane przez jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi winny być składane w wersji polskiej i angielskiej do Biura Pomocy Technicznej MRiRW w terminie do 25 września 2018 r., które po wstępnej weryfikacji zostaną przekazane do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
 
Budżet programu na lata 2017 – 2020 wynosi 148,7 mln euro (łącznie dla wszystkich państw członkowskich), z czego w 2018 r. do rozdysponowania przewidziano ok. 32 mln euro.
 
Działania, które mogą być objęte wsparciem to:
  • Pozyskiwanie wiedzy specjalistycznej związanej z doradztwem politycznym, przemianami politycznymi, formułowaniem strategii i planów reform oraz reformami ustawodawczymi, instytucjonalnymi, strukturalnymi i administracyjnymi.
  • Zapewnienie usług ekspertów polegających na wykonaniu zadań w określnych dziedzinach lub przeprowadzaniu działań operacyjnych, w stosownych przypadkach obejmujących tłumaczenia ustne, tłumaczenie pisemne i wsparcie na potrzeby współpracy, wsparcie administracyjne i udogodnienia w zakresie infrastruktury i wyposażenia.
  • Budowa zdolności instytucjonalnej, administracyjnej i sektorowej oraz powiązane działania wspierające, na wszystkich szczeblach sprawowania rządów, przyczyniające się również w odpowiednich przypadkach o wzmocnienia pozycji społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności: seminaria, konferencje i warsztaty, zagraniczne wizyty robocze, działania szkoleniowe i rozwijanie modułów szkoleniowych online lub innych modułów szkoleniowych na potrzeby wspierania niezbędnych profesjonalnych umiejętności i wiedzy związanych z odpowiednimi reformami.
  • Gromadzenie danych i statystyk, opracowanie wspólnych metod oraz, w odpowiednich przypadkach wskaźników lub wartości referencyjnych.
  • Organizacja lokalnego wsparcia operacyjnego w takich obszarach jak azyl, migracja i kontrola graniczna.
  • Budowanie potencjału informatycznego, przez co należy rozumieć takie obszary jak wiedza specjalistyczna w zakresie utrzymania jakości i kontroli infrastruktury IT oraz aplikacji niezbędnych do wdrożenia odpowiednich reform, a także wiedza specjalistyczna ukierunkowana  na cyfryzację usług publicznych.
  • Studia, badania, analizy i ankiety, ewaluacje i oceny skutków, a także sporządzanie i publikowanie przewodników, sprawozdań i materiałów edukacyjnych.
  • Projekty w zakresie komunikacji dotyczące nauki, współpracy, podnoszenia świadomości, rozpowszechniania informacji oraz wymiany dobrych praktyk, organizowanie kampanii informacyjnych i podnoszących świadomość, kampanii medialnych i wydarzeń, w tym komunikacji instytucjonalnej oraz w stosownych przypadkach, komunikacji za pośrednictwem sieci społecznościowych.
  • Opracowywanie i publikowanie materiałów służących rozpowszechnianiu informacji o Programie oraz jego wyników, również przez tworzenie, eksploatację i utrzymanie systemów i narzędzi wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
  • Koordynatorem na szczeblu krajowym, do którego przekazywane są aplikacje jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które następnie przesyła wnioski do KE. Wnioski o wsparcie w ramach Programu wypełnione w języku angielskim należy przesyłać w terminie do 24 października 2018 roku na adres skrzynki pocztowej pwrs@mpit@gov.pl.

Program wspierania reform strukturalnych został ustanowiony przez Komisję Europejską rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 17 maja 2017 w sprawie utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017-2020 oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr  1303/2013 i (UE) nr 1305/2013.


Tagi:
źródło: