Dodatkowa kwota połowowa dorszy

Rybakom została przydzielona dodatkowa kwota połowowa na dorsze.

 

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 30 września br. dotyczącego wysokości i podziału dodatkowej kwoty połowowej dorszy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 3 oraz § 8 ust. 1 i Załączniku do rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1594 z poźn. zm.), oraz po zasięgnięciu opinii organizacji społeczno-zawodowych rybaków, dokonał podziału dodatkowej kwoty połowowej dorszy.

 

Po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków stwierdzono, że złożonych zostało 125 wniosków o dodatkową kwotę połowową dorszy, z których warunki podziału kwoty określone w ww. rozporządzeniu spełniło 121 wniosków.

 

Informacje o dodatkowych indywidualnych kwotach dorszy, przyznanych na poszczególne statki rybackie w danej grupie, przy zastosowaniu współczynników określonych w Załączniku do ww. rozporządzenia, zawiera poniższa tabela:

 

Przedział długości statków rybackich Liczba wniosków spełniających wymogi formalne i merytoryczne Indywidualna dodatkowa kwota połowowa dorszy (t) Razem (t)
poniżej 8 m 0 0 0
8 – 11,99 m 48 5,139 246,672
12 – 14,99 m 17 6,167 104,839
15 – 18,49 m 25 8,223 205,575
18,5 – 20,49 m 4 9,250 37,000
20,5 – 25,49 m 14 10,278 143,892
powyżej 25,5 m 13 7,194 93,522
Razem 121 - 831,500

 

Po zsumowaniu wszystkich przyznanych dodatkowych indywidualnych kwot połowowych z kwoty 831,501 ton rozdysponowane zostało 831,500 tony. Nierozdysponowana kwota 1 kg pozostanie w dyspozycji ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

 

Obecnie w Departamencie Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystawiane są specjalne zezwolenia połowowe, dla armatorów statków rybackich, którzy spełnili wymagania określone w ww. rozporządzeniu.

 

Źródło: http://www.minrol.gov.pl

Tagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!