Rozporządzenia dotyczące Inspekcji Weterynaryjnej - podpisane

Rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych za kontrolę zwierząt hodowlanych wraz wystawieniem stosownego zaświadczenia.

 

Minister Marek Sawicki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej.

 

Rozporządzenie nowelizuje opłaty za weterynaryjną kontrolę graniczną, które zostały dostosowane do przepisów Unii Europejskiej. Z uwagi na zgłaszane przez środowiska rolnicze zastrzeżenia co do wysokości aktualnie obowiązujących opłat, pobieranych w związku z realizacją programu zwalczania choroby Aujeszkyego, zmieniono wysokość opłat za kontrolę między innymi świń i prosiąt. Zmiana ta polega na zróżnicowaniu opłat w zależności od ilości badanych zwierząt, w celu zmniejszenia kosztów ponoszonych przez rolników.

 

Od wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia będą obowiązywały nowe opłaty, w tym podczas realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego, za przeprowadzenie kontroli zwierząt, w miejscu ich pochodzenia, umieszczanych na rynku krajowym wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia, o których mowa w przepisach o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:

 

1) świni, owcy, kozy cielęcia, źrebięcia:

a) do 10 sztuk zwierząt 10 zł

b) od 11 do 20 sztuk zwierząt – za każde następne zwierzę 1 zł

c) od 21 do 50 sztuk zwierząt – za każde następne zwierzę 0,75 zł

d) powyżej 50 sztuk zwierząt – za każde następne zwierzę 0,50 zł

 

2) jagnięcia, koźlęcia, prosięcia:

a) do 5 sztuk zwierząt 5 zł

b) od 6 do 20 sztuk zwierząt 17 zł

c) od 21 do 100 sztuk zwierząt 23 zł

d) powyżej 100 sztuk – za każde następne zwierzę 0,20 zł

 

Ponadto 10 listopada 2010 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

 

Rozporządzenie wprowadza możliwość wynagradzania zakładów leczniczych za wykonywanie czynności powierzonych w drodze umowy przez powiatowego lekarza weterynarii, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744).

 

Pozostałe zmiany dotyczą stawek wynagrodzeń za przeprowadzanie kontroli zwierząt. Stawki te zostały ustalone w wysokości 93% opłat za wykonanie czynności określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej.

 

Rozporządzenia te wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

Źródło: http://www.minrol.gov.plTagi:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!