| Autor: redakcja1

Wydatki na ochronę środowiska

Wydatki na ochronę środowiska są sumą nakładów inwestycyjnych i kosztów bieżących (w tym wydatków gospodarstw domowych) ponoszonych na działania związane z ochroną środowiska, redukcją zanieczyszczeń lub naprawą szkód środowiskowych.

Wydatki na ochronę środowiska
Wydatkami na ochronę środowiska nie są wydatki mogące sprzyjająco wpływać na środowisko, a których głównym celem jest zaspokajanie innych potrzeb, takich jak wzrost zysku, bezpieczeństwo i higiena pracy czy poprawa efektywności produkcji.

W strukturze wydatków na ochronę środowiska dominują wydatki ponoszone przez gospodarstwa domowe. W 2022 r. ich udział wyniósł ok. 56%, koszty bieżące ochrony środowiska stanowiły ok. 29%, a nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska ok. 15%.

Wydatki krajowe na ochronę środowiska w sumie dla wszystkich krajów Unii Europejskiej (UE-27) charakteryzują się trendem zwyżkowym. Według szacunków Eurostatu, w latach 2018-2021 wynosiły od 284 mld euro w 2018 r. do 340 mld euro w 2022 r. Ich udział w PKB w tym okresie nieznacznie przekraczał 2%.


Tagi:
źródło: